Devlet Destekli

2020 Yılı Tarım Orman Şurası Eylemleri

2020 Yılı Tarım Orman Şurası Eylemleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı kamuoyuna duyurdu. Düzenlenen toplantıda geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Elazığ depremine de değinen Pakdemirli, Elazığ depreminde bölgenin toplamda 33.3 milyon olan tarımsal desteklerini erkene aldığını, telef olan hayvan sayısı kadar hayvan yardımı yapıldığını, barınak ve yem desteklerinin bölgeye Bakanlık tarafından sevkinin gerçekleştiğini açıkladı. Yapılmış olan bu desteklerin devam edeceğini de belirtti.

Tarım Orman Şurası Eylem Planı 2020

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında açılışı olan ve 2020 yılı ile 3.sü yapılan Tarım Şurası diğer tarım şuları gibi faydalı ve geniş kapsamlı olacağı açıklandı. 5 yıllık olan bu plan önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak nitelikte olan eylem planıdır. 5 yıl boyunca Tarım şurasında alınacak kararlar uygulanacak fakat bu kararları uygularken uzun vadeli olacak şekilde düşünülecek ve iş planı uygulamaya böylelikle konulacaktır. 21 başlık ve 21 çalışma grubunda toplanan şuranın çalışma grupları için 2 bin kişi çalışmıştır.  Tarım şurası için çok fazla bir çalışma yapılmıştır. Tarım orman şura çalışmalarında; çiftçiler, özel sektör temsilcileri , akademisyenler , meslek odası temsilcileri , dernek temsilcileri, vakıf temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve sendika temsilcileri bulundu.

8 Ana Başlıkta Tarım Orman Şurası Eylemleri

  1. Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi
  2. Gıda Güvenilirliği
  3. Kırsal Kalkınma ve Pazarlama
  4. Balıkçılık ve Su Ürünleri
  5. Toprak ve Su Kaynakları
  6. Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği
  7. Orman
  8. Kurumsal Kapasite

Tarım Orman şurasından 60 adet eylem çıkmıştır. Eylemlerin konuları aynı olduğundan 38 eylem altında toplanmıştır. 38 eyleminde toplamda 333 alt eylemi bulunmaktadır. 2020’de başlayıp 2023 yılının sonrasında da tamamlanacak eylemler mevcuttur.  2020 yılında 38 eylemin hepsine başlanacaktır. Toplamda 16 tanesi 2020 yılında bitecektir. Geriye kalan eylem konuları ise önümüzdeki yıllarda devam edecektir.

2020 Yılında Tamamlanacak Olan Eylemler

1- ”TOHUMDAN SOFRAYA DİJİTAL DEĞER ZİNCİRİ KURULACAK”

Tohumdan sofraya tüm aşamaların izlenebileceği sistemin kurulması ile arz – talep dengesi, gıda güvenirliliği sağlanacak, üretim planlaması yapılarak, üretici korunacak, tüketici kollanacak. Üreticinin geliri artarken, tüketici de uygun fiyata kaliteli beslenebilecek. Bu sistem dahilinde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak. Sistemle hedeflenen 2023 tarımsal üretim oranı ise 123 milyon ton.

2- ”SÖZLEŞMELİ ÜRETİM – ALTERNATİF DESTEKLEME MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI”

Bu sistemle çiftçi 1 yıl önceden ne üreteceğini bilecek, tahmini gelirini hesaplayacak. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanacak, birim alana daha az masraf yapılarak, daha çok ürün elde edilebilecek. Ayrıca, üretici teknoloji ile buluşacak!

3- ”GIDA KAYIP VE İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ALT YAPININ OLUŞTURULMASI”

Dünyada 800 milyon insan aç, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç obez! Tarladan sofraya üretilen gıdanın %50’si israf oluyor! Bu kapsamda farkındalık oluşturmak için yapılacak çalışmalarla birlikte, gıda kaybının önlenmesi ve özellikle ekmekte israfın azaltılması için kampanyalar düzenlenecektir.

4- ”GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ CEZALARININ CAYDIRICILIĞI İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI”

Yapılacak düzenleme ile taklit ve tağşişte adli ve idari cezalar ağırlaştırılarak caydırıcılık amaçlanıyor. Yine aynı düzenlemede İki yıl içinde aynı kabahati işleyecek kişilere hapis cezası verilmesi ve faaliyetlerinin durdurulması da gündemde.

5- ”GIDADA BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ, GIDA OKUR YAZARLIĞININ ARTIRILMASI”

Doğru, güvenilir kaynaklardan bilgi akışının sağlanması için, yazılı, görsel basın ve sosyal medyada etkin bir iletişim birimi kurulması amaçlanıyor.  Konuya ilişkin kamu spotu hazırlanması ve “Gıdada Doğru Bilgi” adlı bir iletişim portalı kurulması da planlanıyor.

6- ”TARIM ORMAN ÜRÜNLERİNDE MARKALAŞMA – ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI”

Küresel Ölçekli Marka Oluşturmak temel hedeflerden. Hedef pazarların belirlenerek, markalaşma konusunda bakanlıklar ile ortak çalışma yapılması ve birincil tarım ürünlerinde katma değeri artırmak planlanıyor. Mobilya ihracatında yüzde 1 olan yerimizin en az yüzde 10 seviyesine çıkarılması da ilk etaptaki hedeflerden. Tarımda ‘Dünya Markası’ olmak için de bu kapsamda çalışmalar sürdürülecek.

Tarım Orman Şurası Eylem Planı 2020

7- ”ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ- YEŞİLİ KORU, KATMA DEĞERİ ARTTIR”

Odun dışı Orman ürünlerinin çeşitlendirilmesi ile hızlı gelişen teknolojilerle endüstriyel plantasyon türleri kurulması amaçlanıyor. Belirlenen alanlarda kısa sürede odun hammaddesi üretimi yapılacak ve böylece ithalat azaltılacak. Doğal ormanlar üzerindeki baskı en aza indirilerek, bu ormanlar korunacak. Şu an 450 olan Bal Ormanı sayısında 2023 hedefi 720 Bal Ormanı. Özel ağaçlandırma kapsamında yüzde 65 hibe verilecek. Tıbbi & Aromatik bitkilere de destek sağlanacak.

8- ”ORMAN YANGINLARINA ERKEN MÜDAHALE”

Şu an için yangınlara müdahale süremiz ortalama 12 dakikadır. Orman Genel Müdürlüğümüz başarılı ve yenilikçi bir çizgide çalışmalarını sürdürürken, erken uyarı sisteminin sürekli geliştirilmesi ve orman yangınını engelleyecek tedbirlerin alınması, yapay zeka destekli yerli ve milli teknolojiler kullanımıyla bu sürenin 10 dakikaya indirilmesi amaçlanıyor.

9- ”DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI”

25 olan düve merkezi sayısının bu yıl 32’ye çıkarılması hedefleniyor. Merkezlerde yetiştirilip tohumlanan damızlık düvelerin iç ve dış pazara sunulması ve damızlık ihraç eden bir ülke olmak amaçlanıyor.

10- ULUSLARARASI PROJELERİN TEŞVİK EDİLMESİ

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, bakanlığın uluslararası proje geliştirme kapasitesinin artırılması, uluslararası fonlardan yararlanabilmek, çok uluslu projelerde daha etkin yer almak amaçlanıyor.

11- ”YABANCI ÜLKELERDE ÜRETİMİN TEŞVİK EDİLMESİ, HER KOŞULDA GIDA GÜVENLİĞİ”

Başka ülkelerle yapılacak ikili işbirlikleriyle tarımsal alanda işbirliğinin artırılması, tarıma dayalı sanayi ile hammadde tedarikinin garanti altına alınması, üretim alanının artırılması ve ticaret ağının da genişletilmesi planlanıyor.

Tarım Orman Şurası Eylem Planı 2020

12- ”KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ – AR-GE VE İNOVASYON”

Tarım sektörünün sorunlarına çözüm olabilecek ve ülkemizde kullanılmak üzere projeler geliştirmek amaçlanıyor. Bu eylem planı içerisinde atılan adımlardan biri de YÖK ile imzalanan, üniversitelerle işbirliği protokolü oldu.

13-‘METEOROLOJİK BİLGİNİN ETKİN KULLANILMASI”

Tarım Ormancılıkta meteorolojik bilginin, üretimin her aşamasında kullanılması amaçlanıyorVerilere göre üretim, ürün planlaması ve üreticiler tarafından verilerin takibi ile izlenebilirlik sağlanması amaçlanıyor.

14- ”SU KANUNUNUN ÇIKARILMASI”

Suyun tek elden, havza esasında yönetilmesi, tasarruflu ve verimli kullanılması ve su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması amacı ile ulusal bir su planı hazırlanacak. Ulusal Su Bilgi Sistemi ile su kaynaklarına ilişkin her türlü bilgi tek bir sistem altında toplanacak.

Tarım Orman Şurası Eylem Planı 2020

15- ”ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANILACAK LİFLİ BİTKİLERİN ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI”

Lifli Bitkiler sanayisi ile işletmelerin gelişmesi için lifli bitkiler üretimini artırmak, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin ıslah çalışmalarını yaparak tohumluk tescil etmek ve alternatif bitki üretimleri ile çiftçi gelirini artırmak öncelikli amaçlardan.

16- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE MAHALLELERİN KIRSAL VE KENTSEL OLARAK YENİDEN TANIMLANMASI”

Mera, yaylak, otlakların büyükşehir belediyelerine geçmesinin ardından tarımsal sulama yatırımları ve arazi toplulaştırma çalışmaları bakanlık uhdesinden çıktığı için olumsuz etkilenme söz konusu oldu. Bu kapsamda problemlerin tespiti ve tam çözüme kavuşması ve köy tüzel kişiliği yapısının korunması adına mevzuatta bir düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Tarım Orman Şurası Eylem Planı 2020

2020 yılında tamamlanacak olan Tarım Orman Şurası eylemleri yukarıda ki görsellerde de net bir şekilde ifade edilmiştir. Tarım Orman Şurası 2020 ve 2023 yıllarını kapsayacak eylemler bulunmaktadır. Bu eylem planlarından 16 tanesi 2020 yılı sonunda tamamlanmış olacak ve diğer eylemler tamamlanmaya devam edecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.