Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje

Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje

Tarım ve Orman Bakanlığı badem bahçesine yatırım yapmayı düşünenler için badem bahçe tesisi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi yayınladı. Bu alanda yatırım yapacak tüm kesimlere yön gösterecek projeden yararlanarak tüm gelir, gider net nakit akışı ve 1000 Dekarlık Badem Bahçesi Tesisi Projesi yayınlanan projede Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ne kadar kar maliyet hesaplamasını ve değerini inceleyebilirsiniz.

Badem Bahçe Tesisi Projesi İçeriği

Badem bahçesine yatırım yapmayı düşünenler tarafından araştırılan birçok konu mevcuttur. Bakanlık tarafından Badem Bahçe Tesisine verilen destekler, Bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair Tebliğ kapsamında verilen destekler, özel ağaçlandırma kapsamında badem bahçe tesisine verilen destekler, Tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar kapsamında sağlanan destekler, Projenin mali analizi be fizibilitesi, projenin yatırım giderleri, yıllara göre gübre ve ilaç giderleri, işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri, projenin net nakit akışları, projenin fayda- masraf analizi, projenin net bugünkü değeri, projenin İç kârlılık oranı, projenin mali rantabilitesi gibi tüm bilgilere içeriğimizde yer verdik.

Badem Bahçesine Kamu Desteği 2023

Ülkemizin badem ihtiyacı nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığının sağlamış olduğu sertifikalı fidan ve diğer hibe destekleri yanında, bozuk orman arazilerinin ve hazine arazilerinin tahsisiyle yeni badem bahçelerinin kurulması teşvik edilmektedir. Bakanlık tarafından; badem bahçe tesisine hem yatırım yılında sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında fidan bedelinin %55’ini karşılayarak, hem özel ağaçlandırma projeleri kapsamında yatırım bedelinin %25’ini hibe ederek hem de bahçe tesisi kurmayı teşvik etmek amacıyla %95’lere varan faiz indirimli krediler kullandırılarak önemli katkılar sağlanmaktadır.

Badem Bahçesi Karlı Bir Yatırım 2023

Bu çalışmada, yaklaşık 1.000 dekar alanda arazi bedeli hariç yatırımın ekonomik analizi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Bu veriler dikkate alındığında, tesis yapılacak arazi şartlarının ilgili konu uzmanı teknik personellerce incelenmesi sonrasında badem bahçesi için yapılacak bu yatırımın fizibilite  olduğu anlaşılmaktadır. Projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 5. yılda gerçekleşmekte olup 7. yılda yapılan yatırım ve işletme masraflarını karşılayıp kâra geçilmektedir.

Projenin fayda/masraf oranı 3,32>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Ortalama verim yıllarında, bir yıl içerisinde oluşan net kârın ilk yatırım yılındaki maliyetlere oranlanmasıyla yapılan hesaplama ile yatırımın mali rantabilitesi %132 oranında bulunmuş olup bu gösterge de kârlı bir alana yatırım yapılmış olacağını göstermektedir. Badem bahçe tesisi projesi uygulandığında en az 30 yıllık proje ömrü boyunca net bugünkü değer olarak 94 milyon TL gibi oldukça yüksek bir gelir elde edilmektedir. Badem bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları dikkate alındığında kârlı bir tarımsal üretim alanına yatırım yapılacağı değerlendirilmektedir.

Badem bahçe tesisi projesi

Projede yer alan diğer detayları incelemek için tıklayınız.

Proje Fizibilite Sonuçlarına Göre Badem Bahçesi Kurma Maliyeti hesaplanmıştır; Buna göre Badem Bahçesi Kurma Maliyeti aşağıda ki gibidir;

 • Tesis Alanı : 1000 Dekar
 • Yatırım Tutarı : 2.675.000 TL
 • Yıllık İşletme Giderleri : 1.701.697 TL
 • Yıllık İşletme Gelirleri : 6.407.333 TL
 • Net Nakit Akışları : 138.494.100 TL
 • Fayda Masraf Oranı : 3,32
 • Mali Rantabilitesi : %132
 • İç Kârlılık Oranı : %27,5
 • Yatırım Geri Ödeme Süresi : 7 Yıl
 • Net Bugünkü Değer- Gelir : 94.621.476 TL

1000 Dekarlık Badem Bahçesi Tesisine Verilen Destekler

Badem bahçe tesisi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi tablosunda verilen destekleri görebilirsiniz.

Desteğin AdıBirim Destek Fiyatı (TL/da)
Mazot ve Gübre Desteği21
Organik Tarım Desteği100-50
İyi Tarım Desteği15-30
Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği100-400
Badem Bahçesi Tesisine Verilen Destekler

Badem Bahçesi Kurma Maliyeti badem fidanlarının fiyatı cinsine ve büyüklüğüne göz önüne alınarak hesaplanır. Maliyet hesaplaması yaparken klasik anaç badem bahçesi için dekardaki fidan maliyeti 270 TL. Bodur ağaç tercih ettiğinizde ise 720 TL’lik fidan maliyeti söz konusudur.

Özel Ağaçlandırma Kapsamında Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamında badem bahçe tesislerine desteklemeler yapılmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmaları desteğinde proje yatırım bedelinin %25’i proje sahibine hibe olarak verilmektedir. Söz konusu destekleme, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden kişiler için proje yatırım bedelinin %65’i hibe olarak verilmektedir.

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla TC. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, sertifikalı fidan kullanarak badem bahçesi tesis eden gerçek ve tüzel kişi üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. Bu kapsamda, kullandırılan kredinin faiz indirim oranı meyve
yetiştiriciliği için %75 olup Bakanlığımız tarafından sertifikalandırılmış fidan kullanılması halinde ise ilave olarak %20 faiz indirimi daha yapılmakta ve toplam faiz indirim oranı %95 ‘e ulaşmaktadır.

Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler Tablosu

Üretim Konularıİndirim Oranları (%)İndirim Oranları (%)Kredi Üst Limiti (TL)
Meyve Yetiştiriciliği757520.000.000 TL
Sertifikalı Fidan Kullanımı2020
Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler Tablosu

PROJENİN MALİ ANALİZİ VE FİZİBİLİTESİ

Projede badem bahçesi için tesis dönemi 4 yıl, proje ömrü ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 40 adet fidan gelecek şekilde dikim planlanmıştır. Yatırımın 5. yılından itibaren artı gelir elde
edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul edilen ilk yılında fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, gübreleme, sulama, budama vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak artan oranda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Badem bahçe tesisi projesi karlı bir yatırımdır

Projenin Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım yılında yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim amacıyla her yıl yapılacak işletme masraflarından oluşmaktadır. Projenin ekonomik ömrü boyunca artan her yıl için ayrı ayrı olacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri tabloda görülmektedir. Proje kapsamında sulama, damla sulama yöntemi kullanılarak yapılacak, ilk yıl ve ilerleyen yıllarda belli periyotlarda çiftlik gübresi uygulaması yapılacak, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemlerinde traktör ile diğer yardımcı alet
ve ekipmanlar kullanılacaktır.

Yine Bakanlık tarafından hazırlanan 500 adet kapasiteli kaz kümesi projesi detaylarını da buradan inceleyebilirsiniz.

Projenin Tesis Giderleri

GİDERLERBirimiMiktarıBirim FiyatıTutarı
1- Sabit Giderler   2.675.000
Derin SürümTL/da1.0006060.000
Toprak İşleme (İkileme-üçleme)TL/da1.0003535.000
Dikim Yeri İşaretlemeTL/da1.0003030.000
Çukur AçımıTL/da1.0006060.000
Damla Sulama SistemiTL/da1.0001.3501.350.000
Fidan BedeliTL/adet40.00015600.000
Fidan DikimiTL/da1.0005050.000
Herek BedeliTL/adet40.000140.000
Proje Bedeliadet150.00050.000
Kullanılan Fidan Sayısıadet/da40  
Mekanizasyon-Alet Ekipman
(Traktör, pülverizatör, diskharrow, diğer)
TL  400.000
Projenin Tesis Giderleri

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri

Bu öneriler sadece bazı yaygın olarak uygulanan gübreleme programlarıdır. Gübreleme öncesi toprağın besin değerlerinin kontrol edilmesi gerekir. Bu nedenle yaprak ve toprak analizlerinin yapılarak bir program uygulanması en doğru yöntemdir. Hastalık ve zararlılarla mücadele maliyeti, meyve bahçesinde görülen hastalık- zararlı etmenine ve yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele maliyetinde yaygın olarak badem bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılara göre bir maliyet oluşturulmuştur.

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri Dağılımı tablosu;

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri Dağılımı tablosu

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Bahçede yatırım ve işletme dönemindeki boğaz çapası, kış budaması, hasat, gübreleme, zirai mücadele, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı erkek iş gücü olarak (EİG) yıllara göre artan oranlarda planlanmış ve gider kalemlerine eklenmiştir.

YıllarYevmiye/DekarYevmiye (EİG/TL)Tutarı
1-53100300.000
6-104100400.000
11-206100800.000
21-257100700.000
İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Diğer gider kalemleri

Diğer Gider Kalemleri BirimiYevmiye/DekarYevmiye (EİG/TL)Tutarı
Arazi Kirasıda1000300300.000
Elektrik- Akaryakıt Giderida1000200200.000
Yönetim Gideriadet10,0350.176
Beklenmeyen Giderleradet10,05133.750
Amortismanadet1 10.000
Diğer Giderler Toplamı   693.926
Diğer gider kalemleri

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirleri ve son yıl olarak kabul edilen 30. yılda ki odun bedeli gelirlerinden oluşmaktadır. Ürün bedeli olarak ürünün güncel toptan satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllara Göre İşletme Gelirleri

YıllarÜrün Fiyatı (TL/kg)Verim (kg/ağaç)Toplam Ürün (kg/da)Toplam Yıllık Gelir (TL)
1
2
3
416140640.000
51641602.560.000
6-101683205.120.000
11-1516104006.400.000
16-2016124807.680.000
21-2516156009.600.000
26-2916145608.960.000
30 yıl+ Odun bedeli16124809.180.000
Yıllara Göre İşletme Gelirleri

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 30 yıllık ömrü boyunca toplamda 51.050.900 TL yatırım tutarına karşılık 192.220.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 138.494.100 TL brüt kâr elde edilmiş olacaktır.

Projenin Net Nakit Akışları

Yıllar/ TLSabit Giderlerİşletme Giderleriİşletme GelirleriBrüt Kâr
12.675.0001.178.126-3.853.126
21.312.686-1.312.686
31.268.186-1.268.186
41.280.426640.000-640.426
51.415.7262.560.0001.144.274
6-107.726.63025.600.00017.873.370
11-158.728.63032.000.00023.271.370
16-209.202.63038.400.00029.197.370
21-259.793.03048.000.00038.206.970
26-309.144.83045.020.00035.875.170
Toplam2.675.00051.050.900192.220.000138.494.100
Projenin Net Nakit Akışları

Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile yıllara göre brüt kâr hesaplanmış olup ilk 4 yıl oluşan negatif değerler projenin yatırım yıllarını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman kârlılığının belirlenmesi açısından önemli bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın kârlılığı hakkında yatırımcıya daha net bilgiler verebilecektir.

Projenin Fayda-Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje süresince sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşılaştırılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirler belirlenen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanarak, faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüdüğü miktarda yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı değerlendirilir.

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir elde edildiği, 1’den küçük olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde yorumlanır. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin ancak karşılandığı şeklinde yorumlanmaktadır. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı 3,32>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Fayda masraf analizi

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her yıl sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle gelecekteki net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler açısından elde edilen değerlerin karşılaştırılması yapılabilir.

Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kâra geçtiği dönem 7. yıldır. Projenin iç kârlılık oranı %27,5 olarak, mali rantabilitesi %132 olarak hesaplanmıştır. Bu değer işletmenin ortalama verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinin yaklaşık iki katı olarak gerçekleşmesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi sonucunda net bugünkü gelir toplamının 94.621.476 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Net Bugünkü Değer Analizi Tablosu

Yıllar/TLNet Nakit Akışlarİndirgeme Oranıİndirgenmiş Değer
1-3.853.1261,000-3.853.126
2-1.312.6860,980-1.286.947
3-1.268.1860,961-1.218.941
4-640.4260,942-603.488
51.144.2740,9241.057.132
6-1017.873.3700,87115.565.947
11-1523.271.3700,78918.356.513
16-2029.197.3700,71420.859.846
21-2538.206.9700,64724.723.452
26-3035.875.1700,58921.021.088
Toplam138.494.100 94.621.476 TL
Net Bugünkü Değer Analizi Tablosu

Projenin kârlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’ lik bir faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 30 yıllık nakit akışları tablo halinde verilmiş ve bu süre sonunda projeden elde edilecek kârın bugünkü değerler 94.621.476 TL olacağı hesaplanmıştır.

Projenin İç Kârlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz yöntemlerinden birisi de iç kârlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü süresince sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir. Yapılan hesaplamalarda projenin iç kârlılık oranı %27,5 olarak belirlenmiş olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması ile kapama badem bahçesi yatırımının ekonomik yönden kârlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kâr elde edilebileceği söylenebilir.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın kârlılığı hakkında fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Genel olarak ortalama verim yıllarında, bir yıl içerisinde oluşan net ortalama kârın ilk yatırım yılındaki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite %132 olarak belirlenmiş olup yatırımın kârlı bir yatırım olacağı değerlendirilmiştir.

Bu fizibilite ve proje çalışmasında, badem bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan kârlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde badem bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım hakkında öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece üreticilerin, yapılacak benzer yatırımlarda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı, finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar hakkında bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır.
Tesis edilecek badem bahçesinin ekonomik ömrü boyunca kârlı olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılan fizibilite çalışmalarının sonucunda,

 • Ortalama işletme sermayesi ihtiyacının 30 yıllık dönem boyunca yıllık 1.701.697 TL,
 • Toplam yatırım tutarının ise 51.050.900 TL olacağı hesaplanmıştır.
 • Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kâra geçtiği dönem 7. yıldır.
 • Projenin iç kârlılık oranı %27,5 olarak,
 • Mali rantabilitesi %132 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer, işletmenin ortalama verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinin yaklaşık iki katı olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır.

Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi sonucunda net bugünkü gelir toplamının 94.621.476 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.  İç kârlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme süresinin proje ömrünün yaklaşık olarak 1/4’ü gibi kısa sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında badem bahçesi için yapılacak bu yatırım kârlıdır denilebilir.

Badem bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları projenin başarısını yakından etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Yeni bir iş kurmak isteyenler için aşağıda alternatif projeler mevcuttur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.