Devlet Destekli

Kredi Borçları 3 Ay Ertelendi! Yeni Kredi Müjdesi!

Kredi Borçları 3 Ay Ertelendi! Yeni Kredi Müjdesi!

23/07/2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de  Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2781) yayımlandı. Bu karar gereğince esnaflarımız Halkbank aracılığıyla kullanmış olduğu krediler ertelendi.

Halkbank Esnaf Borcu Erteleme

(1) Bu Karar, COVID-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)’ne baglı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya dogrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ ŞARTLARI

MADDE 2— (1) Bu Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/Veya işletmesi zarar görenlerin  TESKOMB’a baglı bölge birliklerine ortak olan
esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük  faizli kredilerden doğan borçlarından
1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilmeyenler; başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit
vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle 3 ay süreyle ertelenir.

(2) Erteleme döneminde boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta
muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenir.

(3) Bu Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına taahütname alınır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarla erteleme kapsamından çıkarılır.

BORCU OLAN ESNAF YENİDEN KREDİ ÇEKEBİLECEK!

(1) Erteleme süresince esnaf ve sanatkarlara yansıyacak tutar belirlenirken, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine göre kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamda esnaf ve sanatkarlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınır.

 (2) Bankanın bu Karar kapsamda ertelenen kredilerden dolaylı doğacak gelir kayıpları kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine  özgür kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari kredi faiz oram ile esnaf ve sanatkarlara uygulanan indirimli faiz oranlan arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca (ödenmeye devam olunur.)

(3) Bu Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli faizli kredi açılabilir. Ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasına engelleyen hükümler uygulanmaz.

(4) Bu kararın yayım tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(5) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(6) Halkbank; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon  yapabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir.

BORÇLULARA YENİ KREDİ İMKANI 2020

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.