Çiğ Süt Fiyatı Belli Oldu 2023 (ULUSAL SÜT KONSEYİ)

Çiğ Süt Fiyatı Belli Oldu 2023 (ULUSAL SÜT KONSEYİ)

Çiğ sütte destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Çiğ Süt Fiyatı Belli Oldu 2023 (ULUSAL SÜT KONSEYİ)

Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı Belli Oldu. Ulusal Süt Konseyi 2023 Yılı Çiğ Süt Desteği Tavsiye Fiyatı Belirledi. Çiğ süt üretiminde kalitenin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması amacıyla çiğ sütün tavsiye fiyatı kalite esas alınarak açıklanmıştır.

Buna göre 2023 yılı çiğ süt tavsiye fiyatını 8,50 liradan 11,50 liraya çıkardı.

Artan maliyetler sonrası sattığı bir litre sütle bir kilo yem alamaz hale gelen üreticiler için prim desteğinden sonra çiğ süt fiyatlarında da artışa gidildi.

Çiğ süt tavsiye satış fiyatı belli oldu

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için yaklaşık 0,17 kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Kararı Resmi Gazete’de 2023-2024

Süt üreticilerine 2023-2024 yıllarında verilecek çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çiğ Süt Desteği Ödemelerine İlişkin Esaslar Belli Oldu!

Kararla, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belli oldu.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, koyun, keçi ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendeciler ile süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla bu desteği alabilecek.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin kriterler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 6655 ) 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla çıkartılan Karar, 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, kayıtlı ve onaylı süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü, soğutulmuş inek sütü, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Çiğ Süt Desteklemelerinden Kimler Yararlanabilecek?

Söz konusu destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanı’na aylık olarak kaydettirenlere ödenecek.

Çiğ süt Desteklemelerinden yararlanacak olan kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu’na (ESK) satan üreticiler ile,
 • Hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura-müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla, çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Ürettiği çiğ sütü, Dijital Tarım Pazarı üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici-yetiştirici örgütü üzerinden satan üreticilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler, şartlar ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Çiğ Süt Desteği Ödemesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çiğ Süt Desteği ödemesi sorgulama e-devlet üzerinden yapılır. Sorgulama yapmak için e-devlet kapısında ki arama bölümüne çiğ süt desteği ödemesi sorgulaması yazılarak Çiğ Süt Desteği Ödeme Bilgisi Sorgulama ekranına geçerli e-devlet şifresi ve TC Kimlik numarası ile giriş yapılarak gerçekleştirebilirsiniz.

Çiğ Süt Piyasasının Düzenlenmesi

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Merkez Birliğini kurmuş olan, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri, tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile PANKOBİRLİK ve bağlı kooperatiflerin ortaklarının hak ettikleri desteklerden, gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılarak, kalan miktar üreticilerin hesabına yatırılacak.

Birlik/ KooperatifOran %
Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan destekler%3’ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliklerine,
Kooperatif üzerinden yapılan desteklemelerde%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i merkez birliğine,
Pancar ekicilier kooperatifleri üzerinden yapılan desteklemelerde%3’ü kooperatife, bu bedelin içinden %25’i kooperatif üst birliğine,
Çiğ Süt Piyasasının Düzenlenmesi
 • Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak.
 • Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.
 • Çiğ süt desteklemesinden yararlanacak işletme ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek.
 • Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.
 • Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.
 • Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine yapılması için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alacak.
 • Çiğ süt desteğinde, üretici veya yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine yol açan örgütler, mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak.
 • İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Sanayiye Arz Edilecek Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılması İçin Belirlenen Kriterler Tüm İllerde Uygulanacak

 • Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasına ilişkin kriterlerin, tüm illerde geçerli olması kararlaştırıldı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Daha önce uygulamanın Çanakkale, Burdur ve Aksaray’da başladıktan sonra tüm illerde hayata geçirilmesi planlanmıştı.
 • Yeni tebliğle söz konusu kriterler belirlenen tarihten 8 ay önce bütün iller için geçerli hale getirilmiş oldu.
 • Düzenleme, çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını sağlayıp, üretimde kalitenin artırılmasını, üretici gelirlerinin ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin yükseltilmesini hedefliyor.
Yorumlar

 1. Avatar of Mustafa karabaş Mustafa karabaş dedi ki:

  Süt fiyatı 4.70 oldu olmasınada üreticinin eline gecen fiyat 4.400 çiğ süt fiyatları üreticinin eline en az 5lira olması lazım 5 lira olmasa herkez hayvanlarını satar böyle giderse yem fiyatları uçuk 1 cuval endüşük yem 250lira