Devlet Destekli Zeytin Bahçesi 1.000 Dekarlık Zeytin Bahçesi Hazır Proje

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zeytin bahçesine yatırım yapacak olan yatırımcılar için Devlet Destekli Zeytin Bahçesi tesisi projesi yayınlandı

Devlet Destekli Zeytin Bahçesi 1.000 Dekarlık Zeytin Bahçesi Hazır Proje

2023 yılında zeytin bahçesi işleten zeytin ağacı tarımını yapan işletme ve kişilere zeytin ağaçları için 1000 dekarlık arazilere destek sağlanmaktadır. Devlet Destekli Zeytin Bahçesi 1.000 Dekarlık Zeytin Bahçesi Hazır Proje İçeriği ve diğer tüm bilgileri detaylandırdık.

Bu içerikte zeytin yatırımcıları için Bakanlık tarafından hazırlanan proje kapsamında 1000 dekarlık arazide zeytin bahçesi projesinin tüm detayları ayrı ayrı hesaplanarak yatırımcıların zeytin bahçesinden elde edeceği yıllık kar durumu ve gelir gider analizlerine yer verilmiştir.

1000 Dekarlık Zeytin Bahçe Tesisi Projesi İçeriği

Zeytin bahçesine ve bu alanda yatırım yapacak tüm kesimlere yön gösterecek projede birçok detay hesaplanmıştır. Zeytin bahçesine yatırım yapmayı düşünenler tarafından araştırılan birçok konu mevcuttur. Bakanlık tarafından zeytin bahçe tesisine verilen destekler, Bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair Tebliğ kapsamında verilen destekler, özel ağaçlandırma kapsamında zeytin bahçe tesisine verilen destekler, tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar kapsamında sağlanan destekler, projenin mali analizi ve fizibilitesi, projenin yatırım giderleri, yıllara göre gübre ve ilaç giderleri, işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri, projenin net nakit akışları, projenin fayda- masraf analizi, projenin net bugünkü değeri, projenin iç kârlılık oranı, projenin mali rantabilitesi gibi tüm bilgiler mevcuttur.

Zeytin Bahçelerine Kamu Desteği

Zeytincilere Kamu Desteği veriliyor. Ülkemizin zeytin ihtiyacı nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığının sağlamış olduğu sertifikalı fidan ve diğer hibe destekleri yanında, bozuk orman arazilerinin ve hazine arazilerinin tahsisiyle yeni zeytin bahçelerinin kurulması teşvik edilmektedir. Bakanlığımız tarafından; zeytin bahçe tesisine hem yatırım yılında sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında fidan bedelinin %75’in karşılayarak, hem özel ağaçlandırma projeleri kapsamında yatırım bedelinin %25’ini hibe ederek hem de bahçe tesisi kurmayı teşvik etmek amacıyla %95’lere
varan faiz indirimli krediler kullandırılarak önemli katkılar sağlanmaktadır.

Zeytin Bahçesi Tesisi Karlı Bir Yatırım

Bu çalışmada, yaklaşık 1.000 dekar alanda arazi bedeli hariç yatırımın ekonomik analizi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 6. yılda gerçekleşmekte olup 10. yılda yapılan yatırım ve işletme masraflarını karşılayıp kâra geçilmektedir. Projenin fayda/masraf oranı 2,50>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir. Ortalama verim yıllarında, bir yıl içerisinde oluşan net kârın ilk yatırım yılındaki maliyetlere oranlanmasıyla yapılan  hesaplama ile yatırımın mali rantabilitesi %126 oranında bulunmuş olup bu gösterge de kârlı bir alana yatırım yapılmış olacağını göstermektedir.

Zeytin bahçe tesisi projesi uygulandığında en az 30 yıllık proje ömrü boyunca net bugünkü değer olarak 60 milyon TL gibi oldukça yüksek bir gelir elde edilmektedir.

Zeytin Bahçelerine Devlet Desteği Proje Fizibilite Sonuçları

 • Uygulama Yılı: 2023
 • Tesis Alanı: 1000 Dekar
 • Yatırım Tutarı: 2.335.000 TL
 • Yıllık İşletme Giderleri: 1.705.539 TL
 • Yıllık İşletme Gelirleri: 4.868.667 TL
 • Net Nakit Akışları: 92.558.820 TL
 • Fayda Masraf Oranı: 2,50
 • Mali Rantabilitesi: %126
 • İç Kârlılık Oranı: %19,1
 • Yatırım Geri Ödeme Süresi: 10 Yıl
 • Net Bugünkü Değer- Gelir: 60.280.658 TL

Zeytin yatırımcı rehberi için tıklayınız.

1000 Dekarlık Zeytin Bahçe Tesisine Verilen Devlet Destekleri

Bakanlığımızca çeşitli türlerde meyve bahçesi tesis eden yatırımcılara farklı başlıklar altında teşvik edici ve yatırımları özendirici desteklemeler yapılmaktadır. Bu kapsamdaki desteklemeler başlıklar altında verilmiştir.

Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Verilen Destekler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zeytin bahçe tesislerine; Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında diğer meyve türlerinde olduğu gibi destekler verilmektedir. Sertifikalı sınıfında zeytin fidanı kullanılması halinde fidan bedelinin yaklaşık %85’i destekleme ile karşılanmaktadır.

Desteğin AdıBirim Destek Fiyatı (TL/da)
Mazot ve Gübre Desteği32
Organik Tarım Desteği10-100
İyi Tarım Desteği10-100
Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği100-400
Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Verilen Destekler

Özel Ağaçlandırma Kapsamında Zeytin Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamında desteklemeler yapılmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmaları desteğinde proje yatırım bedelinin %25’i Bakanlığımızca proje sahibine hibe olarak verilmektedir. Söz konusu destekleme, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden kişiler için proje yatırım bedelinin %65’i hibe olarak verilmektedir.

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler
Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sertifikalı fidan kullanarak zeytin bahçesi tesis eden gerçek ve tüzel kişi üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. Bu kapsamda kullandırılan kredinin faiz indirim oranı meyve yetiştiriciliği için %75 olup Bakanlığımız tarafından sertifikalandırılmış fidan kullanılması halinde ise ilave olarak %20 faiz indirimi daha yapılmakta ve toplam faiz indirim oranı %95 ‘e ulaşmaktadır.

Zeytin Bahçelerine Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

Üretim Konuları

İndirim Oranı %

İndirim Oranı %

Kredi Üst
Limiti (TL)
Meyve Yetiştiriciliği/Sertifikalı FidanKullanımı Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
10.000.000
7520
Zeytin Bahçelerine Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

PROJENİN MALİ ANALİZİ VE FİZİBİLİTESİ

Meyve yetiştiriciliği uzun yıllar uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir sebeple üretimden vazgeçmek esnekliği oldukça düşüktür. Bu itibarla çok yıllık bitkilerde maliyet ve kârlılık analizi nin büyük öneme sahip olduğu ifade edilir. Projede zeytin bahçesi için tesis dönemi 4 yıl, proje ömrü ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 40 adet fidan gelecek şekilde dikim planlanmıştır. Yatırımın 6. yılından itibaren artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul edilen ilk yılında fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri  gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, gübreleme, sulama, budama vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak artan oranda planlanmıştır.

Projenin Tesis Giderleri

Projenin giderleri yatırım yılında yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim amacıyla her yıl yapılacak işletme masraflarından oluşmaktadır. Projenin ekonomik ömrü boyunca artan her yıl için ayrı ayrı olacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri tabloda görülmektedir. Proje kapsamında sulama, damla sulama yöntemi kullanılarak yapılacak, ilk yıl ve ilerleyen yıllarda belli periyotlarda çiftlik gübresi uygulaması yapılacak, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemlerinde traktör ile diğer yardımcı alet ve ekipmanlar kullanılacaktır.

GİDERLERBirimiMiktarıBirim FiyatıTutarı
1- Sabit GiderlerTL/da1.000 2.335.000
Derin SürümTL/da1.0006060.000
Toprak İşleme (İkileme-üçleme)TL/da1.0003535.000
Dikim Yeri İşaretlemeTL/da1.0003030.000
Çukur AçımıTL/da1.0006060.000
Damla Sulama SistemiTL/adet40.0001.2501.250.000
Fidan BedeliTL/da1.0008320.000
Fidan DikimiTL/da40.0005050.000
Herek Bedeli1TL/adet1140.000
Proje Bedeliadet4050.00050.000
Kullanılan Fidan Sayısıadet/da   
Mekanizasyon-Alet Ekipman (Traktör, pülverizatör, diskharrow, diğer)TL  400.000
Projenin Tesis Giderleri

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri

Bu öneriler sadece bazı yaygın olarak uygulanan gübreleme programlarıdır. Gübreleme öncesi toprağın besin değerlerinin kontrol edilmesi gerekir. Bu nedenle yaprak ve toprak analizlerinin yapılarak bir program uygulanması en doğru yöntemdir. Hastalık ve zararlılarla mücadele maliyeti, meyve bahçesinde görülen hastalık/zararlı etmenine ve yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele maliyetinde yaygın olarak zeytin bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılara göre bir maliyet hesaplanmıştır.

Yıllara göre gübre ve ilaç giderleri dağılımı

İşçilik Giderleri

Bahçede yatırım ve işletme dönemindeki boğaz çapası, kış budaması, hasat, gübreleme, zirai mücadele, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı erkek iş gücü olarak (EİG) yıllara göre artan oranlarda planlanmış ve gider kalemlerine eklenmiştir.

Yıllara Göre İşçilik ve Diğer Giderleri Dağılımı

Yıllara Göre İşçilik ve Diğer Giderleri Dağılımı tablosu

DİĞER GİDER KALEMLERİBirimiYevmiye/dekarYevmiye (EİG/ TL)Tutarı
Arazi KirasıDekar1000300300.000
Elektrik- Akaryakıt GideriDekar1000200200.000
Yönetim GideriAdet10,0349.676
Beklenmeyen GiderlerAdet10,05116.750
AmortismanlarAdet1 10.000
DİĞER GİDERLER TOPLAMI   676.426
İşçilik ve Diğer Giderleri Dağılımı tablosu

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirleri ve son yıl olarak kabul edilen 30. yılda ki odun bedeli gelirlerinden oluşmaktadır. Ürün bedeli olarak ürünün güncel toptan satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

YıllarFiyatı (TL/kg)Verim (kg/ağaç)Toplam Ürün (kg/da)Toplam Yıllık Gelir (TL)
1   0
2   0
3   0
46,53120780.000
56,552001.300.000
6-106,5124803.120.000
11-156,5156003.900.000
16-206,5228805.720.000
21-266,5281.1207.280.000
26-306,5321.2808.320.000
30 yıl + Odun bedeli6,5351.40010.600.000 TL
Proje Gelirleri

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 30 yıllık ömrü boyunca toplamda 51.166.180 TL yatırım tutarına karşılık 146.060.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 92.558.820 TL brüt kâr elde edilmiş olacaktır.

Projenin Net Nakit Akışları Tablosu

YıllarSabit Giderlerİşletme Giderleriİşletme GelirleriBrüt Kâr
12.335.0001.154.826 -3.489.826
2 1.295.186 -1.295.186
3 1.246.086 -1.246.086
4 1.270.386780.000-490.386
5 1.375.6461.300.000-75.646
60-10 7.519.73015.600.0008.080.270
11-15 8.469.13019.500.00011.030.870
16-20 8.800.13028.600.00019.799.870
21-25 9.693.53036.400.00026.706.470
26-30 10.341.53043.880.00033.538.470
TOPLAM2.335.00051.166.180146.060.00092.558.820 TL
Projenin Net Nakit Akışları

Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile yıllara göre brüt kâr hesaplanmış olup ilk 5 yıl oluşan negatif değerler projenin yatırım yıllarını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içerisindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın kârlılığının belirlenmesi açısından önemli bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın kârlılığı hakkında yatırımcıya daha net bilgiler verebilecektir.

Dut bahçesi ve ipek böceği besleme evi bahçe tesis projesini incelemek isterseniz linke tıklayınız.

Projenin Fayda-Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje süresince sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşılaştırılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirler belirlenen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanarak, faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranın 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir elde edildiği, 1’den küçük olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde yorumlanır. Fayda/masraf oranının 1’ e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin ancak karşılandığı şeklinde yorumlanmaktadır. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı 2,50>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 2 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Projenin Fayda/Masraf Analizi Verileri TABLOSU

Yıllar/TLGiderlerGelirlerİndirgeme
Oranı (0,02)
İndirgenmiş
gider
İndirgenmiş
Gelir
13.489.82601,0003.489.8260
21.295.18600,9801.269.7900
31.246.08600,9611.197.6990
41.270.386780.0000,9421.197.113735.011
51.375.6461.300.0000,9241.270.8841.200.999
6-107.519.73015.600.0000,8716.548.94513.586.065
11-158.469.13019.500.0000,7896.680.47015.381.647
16-208.800.13028.600.0000,7146.287.18820.433.060
21-259.693.53036.400.0000,6476.272.61323.554.175
26-3010.341.53043.880.0000,5896.061.08625.665.315
TOPLAM53.501.180146.060.000 40.275.615100.556.273
Projenin Fayda/Masraf Analizi Verileri TABLOSU

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her yıl sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle gelecekteki net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler açısından elde edilen değerlerin karşılaştırılması yapılabilir.

Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kâra geçtiği dönem 10. yıldır. Projenin iç kârlılık oranı %19,1 olarak, mali rantabilitesi %126 olarak hesaplanmıştır. Bu değer işletmenin ortalama verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinin yaklaşık bir katı olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi sonucunda net bugünkü gelir toplamının 60.280.658 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Yıllar/TLNet Nakit Akışlarİndirgeme Oranıİndirgenmiş Değer
1-3.489.8261,000-3.489.826
2-1.295.1860,980-1.269.790
3-1.246.0860,961-1.197.699
4-490.3860,942-462.102
5-75.6460,924-69.885
6-108.080.2700,8717.037.120
11-1511.030.8700,7898.701.177
16-2019.799.8700,71414.145.872
21-2526.706.4700,64717.281.562
26-3033.538.4700,58919.604.229
 Toplam92.558.820 60.280.658
Projenin Net Bugünkü Değeri

Projenin kârlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’ lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 30 yıllık nakit akışları tablosunda verilmiş ve bu süre sonunda;

Projeden elde edilecek kârın bugünkü değerle 60.280.658 TL olacağı hesaplanmıştır.

Projenin İç Kârlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz yöntemlerinden birisi de iç karlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü süresince sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir. Yapılan hesaplamalarda projenin iç kârlılık oranı %19,1 olarak hesaplanmış olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması
ile kapama zeytin bahçesi yatırımının ekonomik yönden kârlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kâr elde edilebileceği söylenebilir.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın karlılığı hakkında fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Genel olarak, ortalama verim yıllarında, bir yıl içerisinde oluşan net ortalama kârın ilk yatırım yılındaki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite %126 olarak bulunmuş olup yatırımın kârlı bir yatırım olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, zeytin bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan kârlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde zeytin bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım hakkında öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar hakkında bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır.

 • Tesis edilecek zeytin bahçesinin ekonomik ömrü boyunca kârlı olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucunda, ortalama işletme sermayesi ihtiyacının 30 yıllık dönem boyunca yıllık 1.705.539 TL ve toplam yatırım tutarının ise 51.166.180 TL olacağı hesaplanmıştır.
 • Projenin masraflarını karşılayıp başnoktasına geldiği ve kar’a geçtiği dönem 10. yıldır.
 • Projenin iç kârlılık oranı %19,1 olarak, mali rantabilitesi %126 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, işletmenin ortalama verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinden daha yüksek olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır.
 • Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi sonucunda net bugünkü gelir toplamının 60.280.658 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
 • İç kârlılık oranının tarımsal kredi iç kârlılık oranının tarımsal kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme süresinin proje ömrünün yaklaşık olarak 1/3’ü gibi bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında zeytin bahçesi için yapılacak bu yatırım kârlıdır.

Zeytin bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları projenin başarısını yakından etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretime yatırım yapacak üreticilere yol gösterecek proje ve fizibilite çalışmalarını yayınladı. Diğer projeler şu şekildedir;

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.