Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi-Arsa)

Bu içerimizde; ecrisimisil tutarı adı verilen haksız kullanım tazminatlarının nasıl hesaplanacağını ve Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları ne kadar detaylandırdık.

Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi-Arsa)

İlgili alanlarda bilirkişi inceleme yaparak rapor tutmaktadır. Milli Emlak Genel Tebliği’ nde ecrimisil bedellerinin nasıl hesaplanacağı, şartları, ödemenin nasıl gerçekleştirileceği kısacası bedelin tespiti, takdiri ve tahsili açıkça ifade edilmiştir.

Ecrimisil Bedeli Nedir?

Ecrimisil Bedeli: Hazineye ait olan taşınmazların devlet izni dışında, ya da herhangi bir malın sahibinin insiyatifi dışında söz konusu bu malın bir zarara uğraması mevzu bahis olmaksızın, her ne şekilde olursa olsun faydalanılması durumunda, idarenin ya da şahsın kusur durumuna bakılmadan ilk hali gibi düşünülerek belediye tarafından alınan tazminat bedelidir. Ecrimisil adı verilen tazminat bedelinin oluşabilmesi için bir taşınmazın kanuna aykırı şekillerde ve hiçbir iyi niyet gözetmeksizin, rıza dışı kullanılmış olması gerekmektedir.

Ecrimisil talebi için dava açılabilmektedir. Dava açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Ecrimisil davasında iki taraf söz konusudur. Bunlardan bir tanesi taşınmaz sahibidir. Taşınmaz sahibi idare olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir. Diğer taraf ise işgalci konumda olan gerçek ya da tüzel kişidir. Taşınmazın zarar görmesi dikkate alınmaksızın, işgal edilmesi dava açmak için yeterli olmaktadır. Ecrimisil davasına örnek olarak, kamu kurumlarına tayin edilmiş bir aracı şahsi işler için kullanmak, kira kontratı yapılmış bir evden, kontrat bittikten sonra oturmaya devam etmek, devlete ait olan bir bölgede herhangi bir izin almadan inşaat yapmak gösterilebilir.

Ecrimisil terimini kira ile karıştırmamak gerekir. Ecrimisil ile kira bedeli arasındaki farklar şunlardır:

 • Kira ile ilgili borçlara İcra İflas Kanunu bakmaktadır. Ecrimisile ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakmaktadır.
 • Ecrimisil bedel, taşınmazın kullanıldığı süreye ilişkindir. Yani geçmiş olayları kapsar. Kira ise geçmişe değil, gelecekteki kullanıma ilişkindir.
 • Kiralama işlemi yapılırken bir sözleşme imzalanmaktadır. Ancak ecrimisilde irade dışı bir kullanım söz konusudur. Herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Bu sebeple ecrimisil tazminatı doğurur.
 • Ecrimisil davaları idari mahkemelerde görülmektedir. Kira ile ilgili davalara ise adli yargı bakmaktadır.

Ecrimisil Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Ecrimisil bedelinin ödenmiş olması, işgalci şahsın bu alanda hak sahibi olduğu anlamına gelmez. Bu alanda hangi faaliyette bulunuyorsa bulunsun, faaliyeti sonlandırır. Bedelinin ödenmesi, tapu alacağı anlamına da gelmez. Ödeyeceği bedel, geçmişteki kullanımlarına karşılık gelmektedir. Kanunda öngörülen durum itibari ile kaçak olarak inşa edilen yapılar için belediyenin yıkım izni bulunmaktadır. İlk olarak taşınmaz ile ilgili tespit tutanağı düzenlenmektedir. Düzenlenen tutanakta işgal edilen taşınmaz ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmektedir. Bu tutanak dikkate alınarak 15 gün içerisinde bedel idare tarafından tespit edilerek komisyon tarafından karara bağlanacaktır.

Ecrimisil tutarı hesaplanırken malın zarar görmeden evvelki hali dikkate alınır. Kullanımdan önce ne kadar gelir getirebileceği kararlaştırılır. Örneğin aynı ölçütlerde iki arazinin haksız şekillerde kullanılmış olması ancak kullanım amaçlarının farklı olması ecrimisil bedellerinin farklı hesaplanacağı anlamına gelmemektedir. Hasar durumu ya da kullanım amacı önemsenmez. Tek kural, işgal edilmiş olmasıdır. 

Milli Emlak Genel Tebliği‘ ne göre, haksız kullanım tazminatı hesaplanırken tutarı etkileyecek olan faktörler sıralanmıştır.

 • Malın haksız kullanımdan evvel  sağlayacağı gelir miktarı
 • Bulunduğu konum
 • Tarımsal konular için geçerli olmak kaydı ile arazinin verimi
 • Taşınmazın imar bakımından durumu
 • Ölçütleri ve yüz ölçümü
 • Malın belediyelerce verilecek olan hizmetlerden faydalanma durumu
 • Çevrede emsal oluşturabilecek alanlar varsa bunlara biçilen bedeller
 • Ecrimisil davalarında daha evvelden alınmış olan kararlar
 • Bilirkişilerden, ilgili odalardan ve diğer kamu kurumlarından alınacak olan bilgiler
 • Taşınmazın özellikleri dikkate alınmaktadır.

Bu sayılan maddeler dikkate alınmak kaydı ile rayiç bedel cinsinden hesaplama yapılacaktır. Hesaplama yapıldıktan sonra karar verilen tutar, işgal eden şahıs tarafından dava yolu ile taşınmaz sahibine ödenir. Yani hesaplama işlemi, işgal davaya konu olduktan sonra bilirkişiler tarafından yukarıdaki kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Tarım Arazilerinde Ecrimisil Hesaplama 2023

Cezaya konu malın arsa veya tarla olması halinde, bu durumda mal sahibinin bu alanları kullanması engellenirse arsa veya tarlanın tamamına ceza uygulanır.

Hazine Arazilerinde Ecrimisil Hesaplaması 2023

Emlak vergisi asgari metrekare değeri tespit edilmeyen Devletin yargı yetkisi altındaki yerler için, birim değeri tespit edilen en yakın emsal taşınmazın metrekare birim değeri esas alınarak hesaplamalar yapılır.

Milli Emlak Ecrimisil Hesaplama 2023

Hazineye ait taşınmazlar hakkında tahsil edilen kira ve ecrimisil gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

Milli Emlak Gelir Türü20172018201920212022Genel Toplam
a) Lojman Kira Gelirleri486.771 TL543.264 TL618.456 TL687.323 TL758.487 TL3.094.301 TL
b) Ecrimisil Gelirleri580.893 TL436.328 TL548.175 TL503.878 TL681.554 TL2.750.828 TL
c) Sosyal Tesis Kira Gelirleri57 TL113 TL1.079 TL904 TL520 TL2673 TL
d) Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri327.587 TL344.626 TL382.020 TL427.914 TL481.424 TL1.963.571 TL
Taşınmaz Kira Gelirler Toplam1.395.308 TL1.324.331 TL1.549.730 TL1.620.019 TL1.921.985 TL7.811.373 TL
Tahsil edilen kira ve ecrimisil gelirleri

Hazine taşınmazları dışında kalanların ecrimisil hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Yıl1.Çeyrek (Adet)2.Çeyrek (Adet)3.Çeyrek (Adet)3.Çeyrek (Adet)Toplam (Adet)
201662.945 TL113.910 TL67.845 TL66.235 TL310.935 TL
201729.592 TL71.079 TL69.937 TL87.681 TL258.289 TL
201848.901 TL67.283 TL42.385 TL45.959 TL204.528 TL
201966.005 TL63.303 TL68.259 TL51.445 TL249.012 TL
202041.744 TL35.421 TL59.070 TL38.858 TL175.093 TL
202145.701 TL45.781 TL57.331 TL57.094 TL205.907 TL
Yıllara Göre Tespit İstatistiği

Ecrimisil Faizi Nasıl Hesaplanır?

Arsa ve tarım arazilerinde işgal olmayı kiraya verilmiş olsaydı, her ay ödenmesi gereken ve uygulama biçimi gereği olan gelire ödeme günü olan günlerde ödenmemesi durumda başlayacak faiz ile işgal edilen ve tazminat söz konusu olan arsa ve tarım arazilerinde ecrimisil faiz hesaplaması aynı oranda hesaplanmaktadır.

Ecrimisil Kaç Yıl İçin İstenebilir?

İlgili Ecrimil Yargıtay Kararları ve içtihat gereği bu işgal tazminatı davalarında zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre davanın açıldığı ve yasal sürecin başladığı tarihten itibaren başlar ve 5 yıl geriye doğru devam eder. En fazla 5 yıl geriye dönük olarak talep edilebilir.

Ecrimisil nasıl belirlenir:

 • Ecrimisil davaları idare mahkemelerinde görüldüğü için bu mahkeme taşınmazın bulunduğu bölgede olmalıdır.
 • Alanında uzman uzmanların incelemesi sonucunda belirlenir.
 • Burada hesaplanan fiyat, tahmini veya alınan kiralama fiyatıdır.
 • Tarım ürünlerinin işlendiği bir arazi veya arazi ise bu ürünlerin birim fiyatları tek tek belirlenerek tazminat hesabı yapılır.
 • Hesaplanan kira, ödenecek tazminata eklenir. Alınacak tazminatta dikkate alınacak süre geriye dönük 5 yıl olduğu için sadece bu süre için talep edilmektedir.

Ecrimisil Hesaplama Excel

Hesaplamalar kesin olmayıp ilgili kararlar doğrultusunda değişiklik yapılabilir. Ecrimisil Hesap Excel tablosuna göre:

Taşınmazın Haksız Olarak Kullanım Süresi8 yıl yalnızca 5 yıl talep edilecektir.
Ecrimisilin Bilirkişi Raporuna göre belirlenen değer10.000 TL
Geriye Dönük 5 Yıllık Tutar8.000 TL
Fuzuli İşgalcinin ödeyeceği tutar8.000 TL olacak. Eğer 5 bin TL ödeme yapıldıysa, kalan 3.000 TL’yi de taksitlendirerek ödeme yapılabilecektir.
Yalnızca 5 yıl talep edilecektir.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği 2023

İlgili mahkemelere şahsen veya avukatınız/avukatınız aracılığıyla başvurabilirsiniz. Aşağıdaki örnek dava dilekçesini doldurarak ve gerekli dosyalama ücret ve masraflarını ödeyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Ecrimisil Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ecrimisil ödemesi, milli emlak tarafından hesaplamalarının yapılması sonucunda, İlçelerde maliye müdürlüğüne (muhasebe birimi), illerde ise muhasebe müdürlükleri bünyesinde muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılır.

Ecrimisil Ödenmezse Ne Olur?

Ecrimisil tazminat ödemesi rıza ile yapılmadığı takdirde kişiden “Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesine Dair Kanun hükümlerine” göre tahsil edilir.

Haksız Kullanım Davaları

Bir malın haksız olarak kullanıldığı kanaatine varan taraf dava açarak hak talebinde bulunabilmektedir. İşgal farkedildiğinde mal sahibi önce, işgal eden şahsı uyarmalıdır. Yukarıda davaların idare mahkemelerince bakıldığını söylemiştik. Ancak bu mahkeme taşınmazın bulunduğu alanda olmalıdır. Alanında uzman kişiler yani bilirkişiler inceleme yaparak tespitte bulunurlar. Burada hesaplanan bedel, kira bedelidir. Bu tutar tazminata eklenecektir. Ecrimisil davalarında dikkate alınacak olan süre, geriye dönük olarak 5 yıldır. İşgal süresi 5 yıldan fazla dahi olsa dahi, dikkate alınmaz. Ecrimisil davasına ek olarak, tapu iptali davası da açılacaktır.

Davanın açılabilmesi için, aşağıdaki hususların söz konusu olmuş olması gerekmektedir:

 • Sahibinin izni dışında kullanım vardır.
 • Malın kullanımdan dolayı zarara uğramamış olması önemli değildir.
 • Kusur durumu dikkate alınmaz. Sonuç olarak mal işgal edilmiştir.
 • Mal sahibi dava ile ecrimisil bedeli talep eder.
 • Kötü niyet esastır.

İşgal Tazminatının Ödenmesi

Mahkeme tarafından karar verilen tutar, ihbarnamenin şahsa iletildiği tarihten itibaren başlamak üzere 1 ay içerisinde ilgili birimlere ödenecektir. Bedele itiraz edilmemek şartı ile ödeme taksit yolu ile de yapılabilmektedir. Süre dolduğu halde ödeme yapmayanlar için, yapılmış olan herhangi bir itiraz yoksa, dava açma süresinden (60 gün) sonra başlayacak olan 15 gün içinde %20 indirim yapılır.  Şayet itiraz edilmişse ve itirazdan sonra 30 gün içinde ecrimisil bedeli hala ödenmemişse dava açma süresinin bitiminden başlayan ilk 15 gün içerisinde borcun tahsilatının yapılması için vergi dairelerine sevk edilir.

Ecrimisil bedeline yazılı bildirimde bulunulmak kaydı ile taksit de yapılabilmektedir. Taksit yapılabilmesi için kalan borcun %25′ inin peşinat olarak yatırılması gerekmektedir. Peşinat ödendikten sonra borcun kalan kısmı en fazla 3 yıl vadeli olmak kaydı ile ödenir. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiğinde, borca ek olarak yasal faiz de ödenecektir. Taksit yapmak isteyen işgalcinin borcu taksitlendirilir ve bir ödeme planı hazırlanır. Bu ödeme planının bir nüshası kendisinde bir nüshası da dosyasında kalır.

Peki ecrimisil bedeli talep edildikten sonra, taşınmaz yine işgal edilmeye devam ederse ne yapılmalıdır? Belirlenen süre dolduktan sonra taşınmaz boşaltılmaz ya da üzerinde hala faaliyet yapılmaya devam edilirse bağlı olunan en yüksek kademeli amir tarafından 15 gün içerisinde teslim alınabilir. Bu demek oluyor ki, ecrimisil bedelin ödenmesi, işgalci şahsın bu alanda hala faaliyetine devam edeceği anlamına gelmez. Çünkü belirttiğimiz gibi ödenen kira değil, kullanım için alınan tazminat bedelidir.

Ecrimisil tutarı hesaplanırken süre olarak 5 yılın baz alınacağını söylemiştik.

Örnek: bir hesaplama ile durumu ifade etmeye çalışacağız.

 • Haksız olarak taşınmazın kullanım süresi 8 yıl olsun.
 • Bilirkişinin hesaplamış olduğu ecrimisil bedeli 10 bin TL
 • Baz alınan 5 yıllık tutar ise 8 bin TL olsun.
 • Şayet şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa kalan borcu 5 yıl üzerinden hesaplama yapılacağı için 8 bin – 2 bin = 6 bin TL olacaktır. Bu kalan tutar taksitlendirilebilecektir.
 • Hazine ya da şahsi arazilerin haksız yere kullanılmaları ve işgal edilmeleri durumunda idare mahkemelerine dava açılarak tazminat talebinde bulunulabilmektedir.
 • Tutar bilirkişi tarafından tespit edilerek mahkeme kararı ile ödenmesi sağlanacaktır.

Ecrimisil Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Ecrimisil ödenmesinde dikkate alınan 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkı kanununda yer alan maddede, kişi aleyhine hükmedilen haksız işgal tazminatı ödemeyi kabul eder, susar veya itiraz etmez ise %20 indirimden faydalanabilir. Bununla birlikte ecrimisil bedelini nakit öder ise %15 ek bir indirimden de yararlanabilir.

Ecrimisil Ücreti Ne Kadar?

Vergiye tabi taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması, planların alanlar içinde ve tarım dışı amaçlarla kullanılması halinde ecrimisil değeri, taşınmazın asgari değerinin %3’ünden az olmamak üzere belirlenir.

Ecrimisil Kaç Yılda Bir Ödenir?

Ecrimisil, sahibinin bilgisi dışında bir taşınmazın kullanılması durumunda geriye dönük 5 yıllık kullanım ücreti ödenmesi anlamına gelir. 5 yıllık kullanım ücretinin ödenmesi durumunda ecrimisil ücretini ödeyen kişilerin taşınmazın sahibi olma hakları yoktur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.