Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği veriliyor

Hibe veriliyor, proje tutarları artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında yapılan değişiklik ile Kırsal kalkınma desteklerinde hibeye esas proje tutarları artırıldı. KKYDP kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlara sağlanan hibe tutarlarını içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği veriliyor

Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği verilecek. Bakanlık Duyurdu.!

Tarım Dayalı Ekonomik Yatırımlara Bakanlıktan %50 Hibe Veriliyor. Bakanlık Duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i 9 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ ile Kırsal kalkınma desteklerinde hibeye esas proje tutarları artırıldı.

Tebliğ, 2021-2022 döneminde kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticilerce kullanımının yaygınlaştırılması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Bu kapsamda: Yatırım niteliği ‘yeni tesis‘ olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarıve niteliği ‘tamamlama’ olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı değişti. Hibeye esas proje tutarları “3.000.000” ibaresi “3.500.000”, “2.000.000” ibaresi “2.500.000” ve “1.500.000” ibaresi “2.000.000” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre:

 1. Yapılan değişiklikle birlikte yatırım niteliği “Yeni Tesis” olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 3 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi.
 2. Yatırım niteliği “Tamamlama” olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 2,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.
 3. Yatırım niteliği Kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon” olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı daha önce 1,5 milyon lira iken 2 milyon lira oldu.

2021-2022 döneminde yapılacak olan başvurularda uygulanacak asil ve yedek uygulaması sayesinde, uygulamaya hak kazanmış ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilmeyecek yatırımlar yerine yeni yatırımların gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan 3 yılını dolduranlara, teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için desteklere tekrar başvuru hakkı tanındı.

Bu kapsamda bütçe imkanları artırılarak faaliyete geçirilen projelerin en son teknolojik imkanları kullanarak hayata geçirilmeleri planlandı.

Kırsal Kalkınma Projelerine %50 Hibe Desteği yararlanmak isteyenler son başvuru tarihine kadar başvuruları tamamlamalıdır

Proje başvuruları A ve B iş planı olarak ikiye ayrıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de proje başvuruları A ve B iş planı olarak ikiye ayrıldı.

Yayımlanan tebliğ 2021-2022 döneminde kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir ve yapılan değişiklikle, uygulanacak proje başvuruları “A iş planı” ve “B iş planı” olarak iki kısma ayrılmıştır.

A iş planıyla mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarının, hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması öngörüldü.

Başvurulardaki asil ve yedek uygulamasıyla geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara ilişkin düzenleme burada da geçerli olacak.

B iş planı” kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda hibeye esas proje üst limiti ise 500 liradan 600 bin liraya yükseltildi.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında;

 • 1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri;
  •     a) Kültür mantarı
  •     b) Tarımsal sabit yatırımlar (Ahır, ağıl, kesimhane, kanatlı tesisleri, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisleri )
  •     c) Tarımsal ürünlerin depolanması ( çelik silo, soğuk hava deposu )
  •     d) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
  •     e) Yenilenebilir enerji tesisleri
 • 2) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 • 3) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • 4) Su ürünleri yetiştiriciliği
 • 5) El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • 6) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
 • 7) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,
 • 8) İpek böceği yetiştiriciliği  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

KKYDP kapsamında 14. Etap başvurularına ilişkin 2020/25 değişiklik yapılması birlikte artık 2021/35 no’lu Tebliğ kapsamında hibe başvuruları https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden yapılmaktadır.

Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberinde ilanen duyurulur.

Başvurular Nasıl Yapılır

Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Teslimi Aşaması İşlem Sırası

 1. Adım
  • Bakanlık resmi internet sitesinden (www.tarimorman.gov.tr) başvuru yapılacak yatırıma uygun “Başvuru Planı Formatı” ve “İş Planı Formatı” bilgisayara indirilir.
 2. Adım
  • Bilgisayara indirilen “Başvuru Planı” bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.
 3. Adım
  • Bilgisayara indirilen “İş Planı” bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.
 4. Adım
  • Eklenecek belgeler ve dokümanlar “EK-2 Elektronik Ortamda Yüklenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar” dikkate alınarak hazırlanır ve taranır.
 5. Adım
  • Web üzerinden online başvuru kısmında doldurulan Başvuru Formu ve İş Planı ile eklenecek dosyalar bölümüne EK-2’ye göre hazırlanmış dokümanlar eklenerek web üzerinden başvuru tamamlanır.
 6. Adım
  • Web üzerinden gönderilen, Başvuru Planı, İş Planı ve Bütçe Detaylı Tabloları, İş Planı, Teknik Proje ile diğer yüklenen dosyalardaki dokümanların çıktıları alınır.
 7. Adım
  • Başvuru dosyasının düzenlemesi yapılır. Başvuru Planı/İş Planı ve eklerinde yer alan; resmi belgeler, taahhütname ile diğer belge ve dokümanlar ile proje çizimleri sıralamaya uygun olarak düzenlenir. İş planı ve teknik proje, başvuru dosyasında başvuru formu, işletme planı ve eklerinden sonra yer almalıdır. Yatırım ile ilgili A9-Mimari projeler
  • (Mevcut ve planlanan binaları gösteren vaziyet planını ve mahal listesini de içeren), statik projeler, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projeleri, metraj cetveli, tek hat şeması ve makine-ekipman yerleşim planı ayrı bir dosya/klasörde verilmelidir. Başvuru Planı/İş Planının tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanır.
 8. Adım
  • Başvuru dosyasında yer alan; Başvuru Planı/İş Planının, başvuru ekleri, çizimler, iş planı ve teknik projenin iki kopyası oluşturulur. Başvuru dosyası, biri orijinal diğeri orijinalden alınan kopya olmak üzere, her birinin üzerinde “Orijinal” ve “Kopya” ibareleri yer alacak şekilde toplam iki nüsha olarak hazırlanır. İki nüsha halindeki başvuru dosyası, ekleri ve satın alma dosyası (1 orijinal, 1 kopya) tek bir paket (zarf, kutu, ambalaj vb.) içerisinde yer alacak şekilde ve bu paketin üzerine “KKYDP 2020-2021 Başvuru Dönemi” ve “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Kapsamında Proje Başvurusu” yazılarak teslime hazır hale getirilir. Bir orijinal ve bir kopya olarak hazırlanmış başvuru paketi, yatırımın uygulanacağı ildeki il müdürlüğüne elden teslim edilir.

Başvuru dosyasının il müdürlüğüne teslimi aşamasında, başvuru formu, işletme planı ve bütçe detaylı tablolarının web üzerinden doldurulup doldurulmadığı, iş planı, teknik proje ve tüm teknik şartname ve keşif özetlerinin (sadece yapım işleri için) elektronik olarak web üzerinden gönderilip gönderilmediği ve bu dokümanların web ortamında açılıp açılmadığı kontrol edilecektir. Şayet bunlardan herhangi birisi sistemde görülmez veya açılmaz ise ayrıca resmi belgeler, tahrip edilmiş, yırtılmış veya üzerinde düzeltme yapılmış ise başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru dosyası, ekleri, satın alma dosyası gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili, tüzel kişilerde ise tüzel kişi adına imzaya yetkili kişi tarafından yatırımın uygulanacağı ilde bulunan il müdürlüklerine teslim edilir. Teslim aşamasında yapılan kontrollerde teslim edilme şartlarını taşıyan başvurular kabul edilir ve başvuru sahibine teslim alındı belgesi verilir.

Web de yapılan tüm başvurulara “Proje Numarası” verilecektir. Proje sahibi yatırımcı, Bakanlık ile yapacağı yazışmalarda bu numarayı kullanacaktır

BAŞVURU NUMARASI

Başvurular öncelikle elektronik ortamda yapılacağından başvuru numarası bu aşamada sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği veriliyor
Başvurulara projelere numara verilmesi

PROJE BAŞVURU DOSYALARI

Proje başvuru dosyaları;

 • Başvuru formu,
 • Ekleri,
 • Destekleyici belgeler olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.
 • Proje başvurusuna esas belgelerin elektronik ortamda girişleri yapılır.
 • Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti, yatırım projesi, başvuru sahibine ait bilgi ve belgeler ile proje bütçe tablolarının veri girişleri elektronik ortamda www.tarimorman.gov.tr internet adresindeki ilgili alanlara eksiksiz olarak yapılır.
Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği veriliyor
Başvuru belgeleri
 • Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname
 • Başvuran tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname,
 • Başvuran gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname,
 • Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası,
 • Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım başvuruları için organik ürün sertifikası,
 • Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı belgesi (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için)
 • Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar başvuru belgeleridir. Detaylar.

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı;

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altında olan yatırımlar reddedilecektir.

Hibeye esas proje tutarı üst limiti 600.000 TL’dir. 600.000 TL’nin üstünde olan yatırımlarda, bu üst limiti geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanacaktır.

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Yatırım konularına %50 olmak üzere; 300.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.

703,8 milyon lira hibe desteği verilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında 2021-2025 dönemini kapsayan “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 2021 yılında uygulamaya konulmuştu.

Kararla, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlara yönelik hibe ödemeleri uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda, 2020-2021 döneminde sözleşmesi imzalanmış 2 bin 739 projeye 703 milyon 809 bin 674 lira hibe desteği verilmesi planlanıyor.

Söz konusu dönemde sözleşmesi imzalananlardan 8 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlanan 363 projeye 17 milyon 521 bin 748 lira hibe ödendi.

 • Altyapı Uygulama Rehberi ve Esasları
 • Altyapı Başvuru Formu
 • Altyapı İşletme Planı
 • Altyapı Hibe Sözleşmesi
 • Altyapı Uygulama Rehberi Ekleri
 • Altyapı Satın Alma Rehberi
 • Altyapı Satın Alma Rehberi Bakanlığın Resmi İnternet sitesi üzerindeki Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Uygulama Rehberinden ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!