İstifa Eden Memurun Hakları Nelerdir?

Devlet Memurlarının İstifasına Bazı Özel Durumlar ve haklarının neler olduğuna yönelik merak edilen konuları araştırdık.

İstifa Eden Memurun Hakları Nelerdir?

Memurlar, emeklilikleri için gereken süreyi doldurmadan kendi istekleriyle memurluktan istifa edebilirler. Buna göre istifa eden memurun hakları neler, istifa eden memur emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı alabilir mi, emekli ikramiyesi alabilir mi, başka bir kurumda işe başlayabilir mi, istifa dilekçesi örneği ve hakları içeriğimizde detaylı olarak anlattık.

Memurluktan İstifa Etmek İstiyorum İstifa Hakkı Var mıdır?

Kanunun ”çekilmeyi” (istifayı) düzenleyen 94. maddesine göre; “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Bu madde kapsamında devlet kamu kurumlarında çalışan memurların istifa etme hakkı kendine saklıdır. Yani 657 sayılı kanuna tabi memurlar kanunu gereği devlet memurları istedikleri zaman işinden ayrılabilir ve emekli olabilmek için gerekli memuriyet süresini doldurmadan da başka sektörlere geçiş sağlayabilme haklarına sahiptirler.

İstifa Eden Memur Hakları Nelerdir?

Memurlar, kanunda belirtilen esaslara göre memuriyetten çekilebilirler. Meslekten istifa eden memurlara tanınan haklar vardır.

Görevinden çekilen yani istifa eden memurların hakları şu şekildedir:

 • Özgürlük hakkı
 • Kıdem tazminatı hakkı
 • Emeklilik hakkı verilmektedir.

İstifa Eden Memur Geri Dönebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevlerinden istifa eden memurlar belirlenen şartlara göre görevlerine dönebilirler. Ancak ikiden fazla istifa etmişlerse bu haklarını kaybederler ve memuriyete geri dönemezler.

Görevine Son Verilen Memur Hakları Nelerdir?

Memurların işten çıkarılması, görevden alınması ve görevinin sona ermesi hallerinde sosyal güvenlik hakları kanunla belirlenir.

Memuriyet, BAĞ-KUR ve SSK hizmetleri toplamında memuriyetten emekli olabilme şartlarının sağlanması halinde memurun görevden alınması, istifası veya görevden alınması gibi durumlar önemli değildir ve ilgililere ödeme yapılır.

Kanun’un 141. maddesinde görevine son verilen memur hakları aşağıdaki gibidir:

 • Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile alınan ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenmektedir. Bu gibiler bu Kanun’un öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
 • Sigorta Primi/Keseneklerin Yatırılması
 • Emeklilik Aylığı Bağlanması: 08.09.1999 tarihinden önce göreve başlayan devlet memurları erkek ise 25 hizmet yılı, bayan ise 20 yılını ve 5434 sayılı Kanun’un Geçici 205. Maddesindeki kademeli yaşı hesabına göre belirtilen yaşı doldurmaları halinde emekli olabilirler.
 • 25 yıldan az hizmeti olan memurlardan 15 hizmet yılını ve 61 yaşını dolduranlar ile 8.09.1999 tarihinden önce göreve başlayanlardan bu tarihte 50 yaşını dolduranlar 10 yıl hizmet ve 61 yaşını tamamladıklarında emekli olma hakkına sahiplerdir.

İstifa Eden Memurların Yeniden Memuriyete Dönmesi 2023 Yılında Mümkün mü?

Usulüne uygun olarak istifa eden memurlar, ilk 6 ay hiçbir kurumda memuriyete başvuramazlar. Ancak istifalarının üzerinden 6 ay geçtikten sonra başka bir kurumda memuriyete başvurabilirler.

Görevden ayrılan memurlar, gerekli şartlar sağlandıktan sonra başka bir kurumdaki memuriyetlerine dönebilirler. Ancak sadece eski kurumlarına dönebilirler. Bunun olabilmesi için çalıştığı eski kurumda bir personelin olması gerekir, gerekli şartlar sağlandığında memur tekrar işine dönebilir.

İstifa Eden Memur Tazminat Alabilir mi? 2023 Güncel Haklar

İstifa eden memurlar memurluğu bıraktıklarında tazminat alabilir mi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun İkramiye başlığının 89. maddesinde belirtilmiştir.

Kanuna Göre:

Emekli olan, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veya toplu ödeme yapan tüm asker ve sivil katılımcılara fiili hizmette bulundukları her tam yıl için birer aylık emekli ikramiyesi verileceği belirtilmiştir.

Belirtilen Maddeye Dayanarak:

Emekli ikramiyesi olarak da bilinen bu ikramiye, memur emekli olduğunda veya toplu ödeme aldığında ödenir. İstifa eden memur ise henüz emeklilik hakkını kazanmadığı için istifa ettiğinde emekli ikramiyesi alamaz. Gerekli şartları sağlaması halinde emekli olduğunda memuriyet süresi için ikramiyesini alabilir. Memurların emeklilik ikramiyesi alma hakkını düzenleyen 89. maddede bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

Bu Düzenlenen Son Maddeye Göre:

İstifa eden memur, daha sonra emekli olduğunda veya toptan bir ödeme aldığında gerekli yaşlılık ve malullük aylığı bağlandığında, bu şartları taşıyor ise memuriyet süresine ait kuruluş ve daire ortaklıklarda prim yada kesenek ödemek sureti ile geçen sürelerine karşılık emekli ikramiyesini alabilir.

İstifa Eden Memurların Emekli İkramiyesini Alabileceği Durumlar Nelerdir?

İstifa eden memurların emeklilik ikramiyesi alabilecekleri durumlara ilişkin yasal hükümler aşağıdaki gibidir:

 • Memuriyet kapsamında çalışması bulunması ile beraber, diğer sosyal güvenlik kurumları (Bağkur ve SSK, geçici 20. madde) kapsamında da çalışmış olması, 2829 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara,
 • Memuriyet süresine ait emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyet kapsamında tabi daire, ortaklıklarda ve kuruluşlarda geçen çalışmaların 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatı alma hakkına sahip, şartlarına uygun olan ve sona ermiş olması durumu ile emekli ikramiyesi ödenmektedir.
 • Buna dayanarak, istifa eden memurun 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmaları dışında diğer sigortalılık statüleri kapsamında da çalışması var ise emekli aylığı hizmet birleştirmesi yapılarak bağlanmış ise, bu durumda kişinin memuriyete ait çalışmalarının, işçiler için geçerli olan kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun durumda sona ermiş olması gerekmektedir.

1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartları arasında yer almadığından, bu neden ile istifa edip daha sonra emekli olan memur sadece memuriyet kapsamındaki çalışmaları nedeni ile değil, başka sigortalılık statüleri kapsamındaki çalışmaları da birleştirilerek emekli olmuş ise memuriyet süresine ait ikramiyesini alamaz. Bunun tek sebebi ise emeklilik istifa eden memurun emeklilik için gerekli hizmet süresini doldurmuş olması durumudur.

İstifa Eden Memurun Geri Dönüşü Ne Kadar Sürer?

Memuriyetten istifa edenler mesleklerine dönebilirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara mesleklerine dönme hakkı tanınmıştır. Ancak istifa ettikten sonra belirli bir süre geçmesi gerekir.

Bunun için kanunda Memurluktan istifa sonrası geri dönüş süresi aşağıdaki gibidir:

 • Ohal, savaş hali, seferberlik, doğal afet bölgelerinde olan memurların çekilme istekleri kabul edilmediği sürece yerine yeni bir görevli gelmediği sürece ve dilekçesi kabul görmediği müddetçe göverini bırakamaz.
 • Yerine atanacak olan kişi gelene kadar çalışmayanlar 1 yıl geçmeden dönemezler.
 • 6 ay geçmeden dönüş yapılması söz konusu değildir.
 • Bıraktıktan sonra tekrar mesleğe geri dönüş sağlayamazlar.
 • Bu kararlar düşünülerek, en iyi şekilde verilerek alınmalıdır.

İstifa Eden Memur Tazminat Alabilir mi? (15 Yılını Dolduran Memur)

Memuriyetten istifa edenlerin kıdem tazminatı/emeklilik maaşı alması mümkün değildir. Ancak emekli maaşı alabilirler. Kıdem tazminatı için;

8 Eylül 1999 yılı öncesinde memurluk yapan ve 10 sene memurluk yaptıktan sonra işçi olarak çalışmaya başlayan kişiler istifa ettiklerinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Ancak işçiyken memur olarak kıdem tazminatı almak isteyenlerde ise durum biraz daha farklıdır. Çalıştığınız kurumda memur olduysanız istifa ettiğiniz zaman kıdem tazminatı haklarınız yukarıda ki şartlarına uymuyor ise tarafınıza ödeme yapılmaz.

İstifa Eden Memur Tazminat hakları aşağıdaki gibidir:

 • Emekli olduğunuz zamanda işçilikte geçen süreniz için emekli ikramiyesi alabilirsiniz.
 • Başka bir kurum üzerinden memur olduysanız ve istifa durumunuz yukarıdaki şartlara uygun ise kurum kıdem tazminatınızı ödemek durumundadır.
 • Ödenmeme durumunda ise emekli ikramiyenize dahil olacaktır.
 • Fakat işçilik süresine ikramiyeye dahil olmaz.
 • Bu durumda iki halde de kıdem tazminatı alamaz ve memur emekli ikramiyeniz hesaplamalarına göre alacağınız miktar azalacaktır.

20 Yıllık Memur İstifa Ederse Tazminat Alır mı?

20 yıllık memurun görevinden istifa etmesi veya ayrılması sonucunda 6 ayı geçirmeden SGK’ ya yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. İsteğe bağlı iştirak sisteminden yararlanması gerekir. 25 yılın isteğe bağlı olarak katılımcılığı SGK’ya başvuruda bulunarak o yıldan sonra prim ödemeyi keserek sonlandırmak mümkün. 25 yıl tamamlandıktan sonra prim ödemeye devam edilmesi durumunda hizmet süresinin isteğe bağlı olarak arttırılması da mümkün olacaktır.

İstifa ettikten sonra esnaf yada işçi gibi zorunlu sisteme bağlı bir çalışma olması 3 yıl 6 ayı geçtiği durumda memur statüsünden emekli olunamaz. Bu durumlarda esnaf veya işçi statüsünden emekli olunmaktadır.

İstifa Eden Memurun Emeklilik Durumu Nasıl Olur?

İstifa eden memurların istifa sonrası 4A veya 4B üzerinde hizmet birleştirme yaparak emekli olduğunda yada bu statüde çalışmaya devam ederken memurlukta geçen süresince emekli ikramiyesini de alabilir. Emekli yolluğu ise toptan ödeme hükümleri uygulananlara ve ceza olmamak üzere görevine kurum tarafınca son verilen kişilere ödeniyor. Ek olarak istifa eden memurlar devletdestekli.com çalıştıkları sigorta koluna göre ayrılarak emeklilik durumları farklılık göstermektedir.

İstifa ederek 4A ve 4B SGK kollarından memurluk ikramiyesi alabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kendi isteğiyle ayrılan kadınlar.
 • Emekli, malullük veya vazife mamullüğü aylığı bağlanarak yada şahsına toptan ödeme yapıldıktan sonra ayrılanlar.
 • Muvazzaf askerlik görevi nedeni ile veya kendi isteği ile ayrılan erkekler.
 • 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için bu tarihten itibaren 15 yıllık sigortalı olan ve 3600 prim gününü doldurarak ayrılanlar.
 • 8 Eylül 1999’dan sonra çalışanlar için 25 yıllık sigortalı olan ve 4500 prim ödeme gününü dolduranlar.
 • 700 prim günü sayısına sahipken ayrılan vatandaşlara emekli ikramiyesi ödenmektedir.

İstifadan Sonra Emekli Sandığından Emekli Olmak

İstifa eden memur emekli sandığı nasıl emekli olur? İstifa eden memurların en çok merak ettiği konular arasında yer alan istifa ederek emekli sandığından emekli olup olamayacaklarıdır. Sosyal güvenlik sisteminde hizmet sürelerini doldurarak istifa eden memurlar emekli sandığından emekli olma şartları düzenlenmiştir.

İsteğe bağlı Emekli Sandığı için aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

 • 5434 sayılı Kanunun 12. maddesine 2004 yılında eklenen hükümlerde düzenlenmiştir. Buna göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az 10 yıl çalışmış, sonrasında memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunda 96. maddesi kapsamına girenler ve belirtilen Kanunun 48. maddesinde A bendinin 5 numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir neden ile memurluktan ayrılmış olanlar,
 • Memurluktan ayrıldıktan sonra 6 ay içerisinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği, kurum karşılıklarına ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartı ile başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilirler.
 • Görevden ayrıldığı tarih itibari ile en az 10 yıl fiilen çalışarak geçirilen hizmet süresi,
 • 5434 sayılı Kanuna tabi görevlerinden istifa veya müstafi sayılmak sureti ile ayrılmış olmaları,
 • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevlerinden ayrılanlar ve yürürlük tarihinde diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaktayken daha sonra görevlerinden ayrılanlar,
 • Ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmiş olmaları,
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından birinden emekli aylığı bağlanmamış olması,
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi çalışıyor olmaması gerekmektedir.

Bu şartlar altında memur, emekli sandığından emekli olabilir.

İstifa eden memurlar emekli olduklarında haklarının neler olduğuna, Emeklilerin Hakları Nelerdir? içeriğimizden memurlara verilen haklar nelerdir inceleyebilirsiniz.

Devlet Memurluğundan İstifa Edenlere Tazminat Dilekçe Örneği

Memurluktan istifa dilekçesi örneği:

….. BAKANLIĞINA                                                                  

….. İL MÜDÜRLÜĞÜNE                                                             

657 saplı Kanunun Çekilme’ başlıklı 20. maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. “Hükmü 94.maddesinde ise Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek sureti ile memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.                                                                                                   

Gereğini Arz Ederim. …/…/20….    

Ad Soyad:

Adres:

                                                                                   

Dilekçeden sonra:

 • Mazeretsiz veya kurumun kabul etmediği mazeret olmadan görevini kesintisiz 10 gün boyunca terk eden memurlarda yazılı müracaat şartı da aranmamaktadır.
 • İstifa eden memur, yerine atanan başka birinin gelişini çekilme istediğinin kabulüne kadar görevine devam etme zorunluluğu vardır.
 • Memurluktan çekilme istediğinde bulunduklarında kabul edilir.
 • Bir ay boyunca kimse yerine atanmaz ise veya bir vekil gelmez ise, üstlerine haber vererek görevini sonlandırabilir.
 • Olağanüstü mazeret sebebi ile istifa eden memurlar ise bu süreyi beklemek zorunda değillerdir.

Devlet memurluğundan istifa edenlere tazminat dilekçe örneği için kuruma başvuru yapabilirsiniz.

Memur İstifa Ederse İkramiye Alabilir mi?

Memur ve sözleşmeli personelin istifa nedeniyle işten ayrılmaları ve başka bir kamu işyerine geçmeye çalışmaları halinde, kanunda bir şart olarak yer almayan emeklilik ikramiyesinden mahrum bırakılamazlar. Memurların kıdem tazminatları kanuna göre emekli ikramiyesi olarak hesaplanmaktadır.

İstifa Eden Memur İkramiyesini Alabilir mi?

İstifa eden memurun emeklilik hakkını henüz kazanmamış olduğu için istifa durumunda emekli ikramiyesini alamaz. Şartları taşır ise daha sonra emekli olduğunda memuriyet hizmet süresine ait ikramiyesini alabilmesi mümkündür.

Hizmet Yılını Doldurup İstifa Eden Memur Durumu

Hizmet yılını doldurduktan sonra istifa eden memur emeklilik yaşını bekleyerek emekli olabilir. Ancak, sosyal güvenlik sisteminde hizmet bedelini tamamlayan kişiler emekli olma yaşı gelmeden emekli olamazlar.

Memurluktan Atılmada Emeklilik Nasıl Olur?

Memurluktan atılma durumlarında emekli olma durum farklılık gösterebilir. Çeşitli nedenlerden dolayı açığa alınan veya görevine son verilen, atılan memurlar emeklilik şartlarının varlığı halinde aylığı bağlanmaktadır. Fakat ikramiye ödemesi yapılmaz. Kişinin eğer önceki yıllarda 4A ve 4B hizmetleri bulunuyor ise ikramiye ve maaş ödemesi yapılırken bu SGK alanlarında hiç biri yok ise ödeme yapılmadan görevine son verilir.

Memurluktan istifa eden kaç yıl memur olamaz?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97/A ve B bentlerinde memuriyetten çekilenlerin 6 ay, çekilmiş sayılanların ise 1 yıl geçmeden yeniden devlet memurluğuna alınamayacakları hükme bağlanmıştır

Yorumlar

 1. Avatar of Ramazan yildiz Ramazan yildiz dedi ki:

  1996 1 yıl sigortalı 01 aralik 1997 den beri devlet memuruyum istifa etsem emekli olabilirmiyim lütfen bilgi verirmisiniz