Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir? 2023 Güncel

Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir? 2023 Güncel

Uzun yıllar devlet memuru olan insanların en büyük hayali kamu yöneticisi olmak. Memurlar yöneticiliğe terfi etmek istiyor. Ancak uzun yıllar devlet memuru olarak çalışmış olsanız dahi yönetici olabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartları sağlayan memurlar yönetici olma şansına sahiptir. Kamu yöneticisi olmanın şartları nelerdir, nasıl yönetici olunur tüm detayları içeriğimizde detaylandırdık.

Görevde Yükselme Nasıl Olur ve 2023 Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2020 yılında değişen yönetmelik ile terfi ve unvan değişikliğine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 3601 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yükselme ve Unvan Değiştirme Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre linkte belirtilen şartları taşımanız gerekmektedir.

Bu Yönetmelikte kamuda yükselme talebinde bulunan memurun belirtilen şartları taşıması zorunludur. Bu roldeki terfinin genel ilkelerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Öğrenim süresi
 • Hizmet süresi
 • Sicil ve disiplin gibi genel şartları karşılamasının yanı sıra boşalan müdür statüsündeki yerlere yerleşebilmesi için görevde yükselme sınavında başarılı olması gerekmektedir.

Kamuda Müdür Nasıl Olunur?

Yöneticiliğe terfi edebilmek için öncelikle yönetici pozisyonunun açık olması gerekir. Bu pozisyon için en az 3 yıl çalışmış olmak ve bu derecenin 1. sınıfında en az bir yıl çalışmış olmak gerekir.

Kamuda müdür olmak için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir:

 • Müdür olarak görev yapmak isteyen kişiler açılmış olan kamu müdürlük sınavına girmelidir.
 • Hem yazılı hem de sözlü olarak sınava girmeli ve geçer notu sınavdan almaları gerekmektedir.
 • Kamuda müdür olmanın en temel şartı unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına girip başarılı olmaktır.
 • Yazılı ve sözlü olarak iki farklı sınava tabi tutulan adaylardan başarılı olanlar diğer şartları da taşıması halinde boş pozisyonlara yerleştirilirler.
 • Müdür olmak için belli bir yıl kamuda görev yapmanız gerekmektedir.
 • Müdür olmak için bilgilerin ve eğitimlerin yeterli olması gerekmektedir.
 • Kişinin, adli sicil bilgilerinin müdür olmaya engel olmaması gerekmektedir.
 • Sınav puanınızın müdür olmak için yeterli olması gerekmektedir.

Tüm bu özelliklere sahip kişiler, girecekleri sınavlardan yeterli puan almaları halinde müdürlüğe yükseltilebilirler. Bunlara ek olarak bazı devlet kurumları da özel şartlar uygulamaktadır. Her kurumun gereksinimleri farklıdır. Bu özelliklerin tamamına sahip olan kişiler, boşalan yönetici pozisyonuna terfi ederek yeni işlerine yönetici olarak devam edebilirler.

Kamu yöneticisi olabilmenin şartları kanunla belirlenir. 657 sayılı Kanun’un 68. maddesinde kamu müdürlüğüne atanmanın şartları açıkça belirtilmiştir. Müdürlüğe yükseltilebilmek için müdür pozisyonunun açık olması gerekir. Bu pozisyonda en az 3 yıl çalışmış olmak ve bu derecenin 3. kademesinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Hangi kurum yönetici alacaksa kendi yönetmeliğine göre yükselme sınavını belirler ve yürütür. Bu nedenle bazı kurumlar bazı özel şartlar da istemektedir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi kamu yöneticisi olmanın genel şartları hizmet süresi, kişinin eğitim düzeyi, sicil ve disiplin gereklilikleridir.

Kamuda Müdür Olma Şartları 2023 Yılında Nelerdir?

Kamu da müdür olmak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesi A ve B bendindeki şartlar ise aşağıdaki gibidir:

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması gerekiyor.
 • Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş.
 • Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır.

B)Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin:

 • 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
 • 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
 • 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

4 yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere 2 yıl ilave edilir.

Kısaca en az 3 yıldır kamu sektöründe çalışıyor olmak, üst kadroda açık olmak ve üst kadronun atanacağı görev için gerekli niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

 • Ayrıca müdür olabilmek için kanuna göre fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak gereklidir.
 • Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan verir.
 • Bu ilanda  sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri belirtilir.
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az 2 ay önce ünvan değişikliği sınavı yapılacağını bildirir.
 • Kamuda yükselme için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

2023 Yılında MEB Şube Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Kamu sektöründeki herhangi bir birimin müdürü olabilmek için 2014 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdaki şartları taşımak gerekmektedir. 657. Kanunun 68. maddesinde kamu müdürüne atanma koşulları açıkça düzenlenmiştir. MEB’de şube müdürlüğüne terfi edebilmek için öncelikle müdür pozisyonunun boş olması gerekmektedir. Bu pozisyon için en az 3 yıl çalışmış olmak ve bu derecenin birinci kademesinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekir. Ayrıca eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı şube müdürü olabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Yükseltme, Unvan Değiştirme ve Yer Değiştirme Yoluyla Atanmasına Dair Yönetmelik uyarınca belirlenmiştir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 68/B bendindeki şartları taşıyanlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müdür olarak görev yapabilecekler.
 • En az 4 yıllık ve fakülte yüksekokul mezunu olmak.
 • Son 2 yıl Bakanlık bünyesinde görev yapmış olmak şartı aranır.

Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki, öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olması, Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda 3 yıl, Mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda 3 şartı aranıyordu ancak aşağıdaki yönetmelik uyarınca bu şart ise kaldırıldı.

Okul Müdürü Olma 2023 Yılı Şartları Nelerdir?

Okul Müdürü olmanın şartları arasında belirtilen genel ve özel şartlar bulunmaktadır. 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Atanma Yönetmeliğine göre okul müdürü olabilmenin şartları bulunmaktadır.

Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Yükseköğretim mezunu olmak.
 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
 • Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
 • Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
 • Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.
 • Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
 • Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak şartlarını sağlamak gerekiyor.

Yazılı sınav, değerlendirme ve uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının müdürlüklerine öğretmenlerin bir kısmı veya tamamı atanacaksa bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmaları zorunlu değildir. Daha önce olduğu gibi aynı süreçlerden geçiyor.

Okul Müdürü Olma Özel 2023 Şartları Nelerdir?

Okul müdürü olmak için aranan özel şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Müdür olarak görev yapmış olmak.
 • Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
 • Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca aranan özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak.
 • İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak.
 • Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde: bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak.
 • Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak.
 • Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak.
 • Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak.
 • Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak şartları aranır.

İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Hastane Müdürü Olma Şartları 2023 Güncel Liste

Bir hastanede yönetici olmak için eğitiminizi tamamlamış ve en az bir hastanede müdür yardımcısı olarak çalışmış olmanız gerekir. 2023 yılında Hastane Müdürü olabilmek için gereken şartlar şu şekildedir:

 • Hastane müdürü olmak isteyen kişiler öncelikle fakültelerin işletme, iktisat, sağlık yönetimi, kamu yönetimi ve ilgili idari bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmalıdır.
 • Devlet hastanelerinden hastane müdürü olarak görev alabilmek için hastane müdür yardımcısı olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve görevinde yükseltme sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
 • Görev yükseltme sınavından başarı ile geçen kişiler hastane müdürü olmak için aday olabilir.

Adliye’de Yazı İşleri Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Adliye Genel Yayın Yönetmeni olabilmenin şartları aşağıdaki gibidir:

 • Kamu kurumları ve Adliye yazı işleri müdürü olmak için yerine getirilmesi gereken belirli kriterler gerekmektedir.
 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir.
 • Devlet kurumlarında, yazı işleri müdürü olarak hizmet vermek.
 • En az iki yıl Bakanlık ve Adliyelerde çalışmış olmak.
 • Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.
 • Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartı ile Adliye Yazı İşleri Müdürü olmaya hak kazanabilirsiniz.

Devlet memuru nasıl olunur? Bilgi alabilir ve memur olabilme şartlarını öğrenebilirsiniz.

Şube Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Şube müdürü olabilmek için adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Şube müdürü kadrosu için en az fakülte yada 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
 • Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak.
 • Sivil savunmak uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, raportör, mimar, biyolog, mühendis, çözümleyici, tekniker, psikolog, şef veya sayman kadrosunda 3 yıl, öğretmen kadrosunda ise 4 yada alt bentte sayılan kadrolarda ise toplam 4 seneden az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak gerekmektedir.
 • Şube müdürü olmak için ise en az 10 yıl boyunca görev yapmış ve gerekli okullardan mezun olmuş olmak ile beraber gerekli şartları taşıyor olmak gerekmektedir.
 • Bu durum şube müdürü olacağınız meslek gruplarına göre de farklılık gösterecektir.

Genel Müdür Olma Şartları Nelerdir?

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Genel Müdür olmak için en az yüksek okul mezunu olmak.
 • Kamu yada özel sektörde müdür veya üst düzeyde en az bir sene görev yapmış olmak.
 • Yüksekokul ve üniversiteler ile özel ve resmi öğretim kurumlarından birinde akademik görevde çalışmış yada yönetim görevlerinde en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak.
 • Kamuya Müdür, şube müdürü ve bu düzeydeki görevlere görevde yükselme sureti ile atanacak kişilere yazılı ve sözlü sınavlar yapılmaktadır, bu sınavlardan başarılı olan kişiler boş yerlere Genel Müdür olarak yerleştirilmektedir.

Memur adayları ile görev süresi yeterli olmayan memurlar bu sınavlara giremezler. Bu sınavlar hakkında bilmeniz gerekenleri aşağıda sıraladık.

Müdür Olmak İçin Görevde Yükselme Şartları Nelerdir?

Devlet memurlarının bir üst göreve atanabilmeleri için eğitim durumlarına ve eğitim durumlarına bakılır. Devlet memurları öğrenim durumlarına göre yapılan sınavlarda başarılı olmaları halinde kurum tarafından atanabilir ve yükseltilebilirler.

Buna göre: Kamuda memurluk ve öğrenim durumu ile ilgili getirilen zorunluluklar aşağıdaki gibidir:

 • Yüksek Öğrenim 4 yıllık  Lisans mezunlar: Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici
 • Yüksek Öğrenim 2 yıllık Ön lisans mezunları: Programcı, Şef, Amir
 • Orta Öğretim mezunları: Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför kadrolarına atanır.

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68./b maddesi kapsamında hesaplanan sürelerdir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme için üst derecelerden boş bir kadroya atanmak için yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavlarıdır.  Bunun için atanacakları kadrolara kurum belirlediği sınav başlıkları ile ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak gereklidir.  Yapılan sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sıralamasına göre boş kadro sayısınca atama yapılacaktır.

Sicil ve Disiplin: Bir üst pozisyondaki boş olan kadrolara atanmak için başvuran kişinin genelde son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gereklidir.

Özel Kurumlarda Müdür Olma Şartları Nelerdir?

Özel eğitim kurslarında yönetici olmak için 4 yıllık üniversite mezunu olmak yeterlidir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim İlköğretim Okullarında 2 yıl çalışmış olmak ve stajını tamamlamış olmak gerekmektedir.

Kamuda Yönetici Kadroları Hangileridir?

Kamu kurumlarındaki yönetici kadroları derece ve kademelerine göre şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İl Müdürü
 • Genel Müdür
 • Bakanlık Daire Başkanı
 • Şube Müdürü
 • Kurum İl Müdürü
 • Kurum İl Müdür Yardımcısı
 • Bölge Müdür Yardımcısı
 • Genel müdür yardımcısı
 • İl Emniyet Müdürleri
 • Daire Başkanı Bakanlık İl Müdürü.

Genel Müdür Olmak için Hangi Bölüm Okunmalı?

Genel Müdür olmak istediğiniz bölüme göre bölümlerden mezun olmanız gerekmektedir. Bir bankada genel müdür olabilmek için Bankacılık ve Finans, İktisat, Çalışma Ekonomisi, İşletme okuması gerekir. Sağlık alanında genel müdür olmak isteyenlerin sağlık bölümlerinden, eğitim alanında yönetici olmak isteyenlerin ise üniversitelerin eğitim fakültelerinden ve öğretmenlik bölümlerinden 4 yıllık lisans tamamlamaları gerekmektedir.

Şube Müdürlüğü için Kaç Yıl Şartı Var?

Şube müdürü olmak istediğiniz mesleğe göre bu durum değişmekle birlikte eğitim öğretim ve bankalar gibi kamu kurumlarında şube müdürü olabilmek için 4 yıl öğretmenlik yapmış olmak ve bankada çalışmış olmak yeterlidir. . Daha sonra şube müdürü sınavlarına başvurabilirsiniz.

Kamuda Yönetici Kimdir?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Bakanlıkların üst düzey yöneticileri Cumhurbaşkanı kararı ile atanmaktadır. Diğer kamu idarelerinde üst yönetici il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı olarak belirlenir.

Şube Müdürü Nasıl Atanır?

Şube müdürü kadrosuna yükseltilerek atanacakların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Başarılı olursanız şube müdürü olabilir ve atanabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Salih Salih dedi ki:

  Eksik bilgi vermişsiniz.