Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir?

Uzun yıllardır kamuda görev yapan kişiler kamuda müdür olmak için ne yapılması gerektiğini ve hangi şartların taşınması gerektiğini merak ediyor. Gerekli şartlara uygun olan MEB Okul, genel müdür, hastane, şube, yazı işleri müdür olma şartları içeriğimizde..

Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir?

Kamuda uzun yıllar çalışan memurlar hayallerini süsleyen kamuda müdür olmak için aranan şartların neler olduğu, nasıl müdür olacakları konuları yakından ilgilendiriyor. Kamuda müdür, şube müdürü nasıl olunur, unvan değişikliği ve görevde yükselme şartları nelerdir, unvan değişikliği yapılan kadrolar hangileridir, MEB, hastane, okul, üniversite müdürü ve genel müdür olma şartları nelerdir araştırdık.

Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği 2021

Kamuda müdür olmak isteyenlerin 3601 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren genel yönetmeliğe göre belirlenen şartları taşıyor olmaları gereklidir.

 • Kamu kurumlarında memurlukta müdüre geçişte unvan değişikliği ve görevde yükselme için kurum tarafından belirlenen şartlar yönetmelik ile düzenlenmiştir. 
 • Buna göre öğrenim durumu, hizmet süresi, sicil ve disiplin gibi belirlenen genel şartları sağlanmasının yanında kamu kurumlarında boşalan müdür statüsündeki kadrolara yerleşmek için kurum tarafından ilan edilen görevde yükselme sınavından başarılı olmak gereklidir. Görevde yükselme sınavı nedir? Devlet kurumlarında müdür olmak için gerekli şartlar nelerdir? Yönetmelik maddelerine göre kısaca sizler için tüm bilgileri derledik.

Devlet Kurumlarında Müdür Nasıl Olunur?

Öncelikle kamu kurumlarında müdür pozisyonunda görevlendirilebilmek için, 657 sayılı devlet memurları kanunundaki şartları taşımak gerekiyor. İlgili kanun 68. maddesine göre kamuya müdür olmak için şartlar açıkça belirtilmiştir.

 • Terfi edebilmek için müdürlük pozisyonunun açık olması gerekir.
 • Daha sonra, açılan pozisyon için 3 yıl bulunması ile bu derecede 1. derece kademesinde en az 1 yıl görev yapmış olma şartı aranır.
 • Memur olarak en az 3 yıl görev yapmak ve açık kontenjan ilk şarttır.
 • Bununla birlikte, en az 4 yıllık lisans mezuniyeti de istenmektedir.
 • Bu pozisyondaki alımlar için açılan sınavda başarılı olmak, sözlü ve yazılı sınavda yeterli puanı almak gerekmektedir.
 • Başarılı olanlar müdür olarak görevine devam edebilir.

MEB Şube Müdürü Olma Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı şube müdürü olabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik gereğince belirlenmiştir.

 • En az 4 yıllık ve fakülte yüksekokul mezunu olmak,
 • Son 2 yıl Bakanlık bünyesinde görev yapmış olmalıdır.
 • Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; Öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olması; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda 3 yıl; Mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda 3 şartı aranıyordu ancak aşağıdaki yönetmelik uyarınca bu şart kaldırıldı.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 68/B bendindeki şartları taşıyanlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müdür olarak görev yapabilecekler.

MEB Müdür Olmak İçin 3 Yıl Şartı Kaldırıldı!

657 sayılı kanunun 68. maddesinin B bendindeki şartları taşıyanlar, daire başkanı kadrosuna atanma hakkına sahip olacaklar. Görevde Yükselme yönetmeliğinin 23. md. 3. fıkrasında yer alan 657 sayılı kanunun ilgili B bendi şartlarını taşımak ve şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl boyunca asaleten görev yapmak gerekiyordu. 25.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince şube müdürü ve diğer üst unvanlar için en az 3 yıl göreve yapma şartı kaldırılmış oldu.

MEB müdür olma şartı değiştirilen madde ise şöyle:

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.denilerek yürürlüğe girmiştir.

Okul Müdürü Olmak İçin Ne Yapılmalı?

Okul Müdürü olmak için öncelikle yükseköğretim mezunu olmak gerekiyor. Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan kişiler eğitim yönetimi sertifikasına sahip olunması gerekiyor. Devlet okulunda müdür olabilmek için üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olan kişiler okul müdür olmak için başvuru yaparken kadrolu öğretmen olmaları şartı aranmaktadır. Özel okulda müdür olmak içinde resmi yada özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapılması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler okul müdür olabilmeye hak kazanmaktadır.

Kamuda Memurların Görevde Yükselme Şartları

Kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği için sınavına girerek kamuda müdür olunabilir.

 • 2021 yılında da görevde yükselme için yapılan sözlü ve yazılı sınavlarına katılarak başarılı olan memurlar kamu kurumlarındaki mevcut kadrosundaki bir üst pozisyona atanabilir ve unvan değişikliği yapılarak müdür olabilir.
 • Görevde yükselme hangi kurum görev alınıyorsa o kurumla ilgili hazırlanmış yönetmeliklerle ilan edilir. İlan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan memurların müdür olabilmeleri için sınavdan başarılı olması gereklidir.
 • Kamu kurumundaki görevindeki hizmet süresi, kişinin eğitim durumu, sicil ve disiplin gibi kriterlerin yanında görevde yükselme sınavları sözlü, yazılı yapılarak sınav sonuçları da dikkate alınarak başarılı olunması ile unvan değişikliği yapılır.

Bazı kurumlar bunun için kendi özel şartlarını da yerine getirmelerini de isteyebilir.

Hastane Müdürü Olma Şartları 2021

Hastane müdürü olmak isteyen kişiler öncelikle fakültelerin işletme, iktisat, sağlık yönetimi, kamu yönetimi ve ilgili idari bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmalıdır. Devlet hastanelerinden hastane müdürü olarak görev alabilmek için hastane müdür yardımcısı olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve görevinde yükseltme sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Görev yükseltme sınavından başarı ile geçen kişiler hastane müdürü olmak için aday olabilirler.

Kamuda Genel Müdür Olma Şartları 2021

Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar kanun ile belirlenmiştir. Kamu bünyesinde müdür olarak atanmanın şartları 657 sayılı kanunun 68. maddesinde yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. Müdürlüğe terfi etmek için öncelikle müdür pozisyonunun açık olması gereklidir. Açılan bu kadro derecesinde en az 3 yıl bulunması ve bu derecenin 3. kademesinde en az bir yıl görev almış olmak gerekmektedir.

Kamu da müdür olmak için; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesi A ve B bendindeki şartlar ise; 

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:
a) (Değişik: 26/6/1984 – KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır. (Mülga:13/2/2011 – 6111/101 md.)
B) (Değişik: 4/5/1984 – KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri
ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece
yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama
yapılabilir.(2)
(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 – 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi
için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim
görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama
Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda
geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları
sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en
üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Kısacası en az 3 yıl kamuda görev yapıyor olmak ve üst kadroda açık olması ve üst derece kadronun tahsis edildiği görev için aranan niteliklere sahip olunması gereklidir.

 • Ayrıca müdür olabilmek için kanuna göre fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gereklidir.
 • Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan verir.
 • Bu ilanda  sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri belirtilir.
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az 2 ay önce ünvan değişikliği sınavı yapılacağını bildirir.
 • Kamuda yükselme için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

Kamuda teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere müdür olarak atanabilmek için gerekli şartlar ise;

Yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az 4 yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartını sağlamak gereklidir.

Müdür Olmak İçin Görevde Yükselme Şartları

Memurların bir üst pozisyondaki kadroya atanabilmesi için öğrenim durumu, eğitim düzeyleri dikkate alınır. Memurlar öğrenim durumuna göre yapılan sınavlardan başarılı olma şartıyla kurum tarafından atanarak görevde yükselebilir.

Buna göre; kamuda memurluk ve öğrenim durumu ile ilgili getirilen zorunluluklar aşağıdaki gibidir;

 • Yüksek Öğrenim 4 yıllık  Lisans mezunlar: Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici
 • Yüksek Öğrenim 2 yıllık Ön lisans mezunları: Programcı, Şef, Amir
 • Orta Öğretim mezunları: Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför kadrolarına atanır.

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68./b maddesi kapsamında hesaplanan sürelerdir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme için üst derecelerden boş bir kadroya atanmak için yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavlarıdır.  Bunun için atanacakları kadrolara kurum belirlediği sınav başlıkları ile ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak gereklidir.  Yapılan sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sıralamasına göre boş kadro sayısınca atama yapılacaktır.

Sicil ve Disiplin: Bir üst pozisyondaki boş olan kadrolara atanmak için başvuran kişinin genelde son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gereklidir.

Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar Hangileridir?

Kamu kurumlarında görevde yükselmeye tabi kadrolar 6’ya ayrılır. Bu kadrolar şunlardır;

 • Yönetim Hizmetleri Grubu olarak; Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü veya şef kadroları,
 • Hukuk Hizmetleri Grubu olarak; Hukuk müşaviri kadroları,
 • Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu olarak; Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı kadroları,
 • Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu olarak; Çözümleyici kadrosu,
 • İdari Hizmetler Grubu olarak; Memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve şoför kadroları,
 • Yardımcı Hizmetleri Grubu olarak; Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci kadroları görevde yükselemeye tabi kadrolardır.

Kamuda Müdür ve Şube Müdürü Olmanın Şartları 2021

3601 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmelik gereğince; Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır;

 • Unvan değişikliği sözlü ve yazılı sınavında başarılı olmak,
 • Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68/b maddesince belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak şartını sağlamak gereklidir.
 • Hastane, okul, gazete yazı işleri müdürlükleri için koşulları sağlamalısınız.

Sözlü ve Yazılı Sınav Şartı

Kamuya Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği için yapılacak olan sözlü ve yazılı sınav duyuru ve başvuru tarihleri kurum tarafından belirlenen tarihlerde duyurulur.
 • Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartları yerine getirecek olan ilgililerin başvuruları son başvuru tarihine kadar alınır. Yapılan sınan duyurularında yazılı sınava ilişkin olarak hangi konu başlıkları belirlendiyse o konu başlıklarına yer verilir.
 • İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.
 • Sınav duyuru ve başvuru tarihlerinde aylıksız izinde olan memurlarda başvuruda bulunarak sınava katılabilirler. (Aday memurlar katılamaz).
 • İlgili kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular; incelendikten sonra kurum tarafından belirlenen genel şartları ve kriterleri taşıyan memurlar kurumlar tarafından belirlenen son başvuru tarihine kadar yapılacak olan sınavların tarihleri resmi internet sitelerinde ilan edilir.
 • Kurum tarafından istenen genel şartları taşımayan  memurlarda şartı taşımadıkları ve başvuruların kabul edilmeyeceği kendilerine bildirilir.
 • Kurumlar tarafından ilan edilen nihai listede ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili mahalli idarenin sınav kuruluna itiraz edilebilir. Mahalli idarenin sınav kuruluna yapılan itirazlar  5 iş günü içinde ilgili sınav kurulunca sonuçlandırılır.
 • Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme suretiyle atamalarının yapılması amacıyla kurum tarafından görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınava tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir.
 • Valiliklere gönderilen sayıların ve niteliklerin belirlendiği listeler birleştirilerek tek liste halinde Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa  gönderilir.
 • Yazılı sınavlara katılacaklar listesi kurumun bağlı olduğu Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma bildirilir.
 • Yazılı sınavı, Kurumun bağlı olduğu Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, (ÖSYM) Milli Eğitim Bakanlığına (MEB),  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE) veya yükseköğretim kurumlarından birine ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.
 • Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir. Unvan değişikliği sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
 • Sözlü sınav ataması yapılacak olan Kurum tarafından yapılır.
 • Sözlü sınav mülakat şeklinde gerçekleştirilir.
 • Kamuya şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar memurların girdikleri ve başarılı oldukları yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava alınır.
 • Bakanlık tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda sınavlar yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
 • Kamuda müdür olmak için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar olan unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece ilgili mahalli idarenin kendi personeli başvurabilir.

Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olan memurlar sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı sıralaması listelerinin kesinleşmesinden sonra en geç 2 ay içinde atamaları yapılır.

Kamuda Yönetici Kadroları Hangileridir?

Devlet kurumlarında derece ve kademelere göre aşağıdaki yönetici kadrolarını sıralayabiliriz;

 • İl Müdürü
 • Genel Müdür
 • Daire Başkanı Bakanlık İl Müdürü
 • Bakanlık Daire Başkanı
 • Şube Müdürü
 • Kurum İl Müdürü
 • Kurum İl Müdür Yardımcısı
 • Bölge Müdür Yardımcısı
 • Genel müdür yardımcısı
 • İl Emniyet Müdürleri
Yorumlar

 1. Avatar of falcao falcao dedi ki:

  Yukarıda yazanlar kesinlikle doğru fakat en önemlileri unutulmuş,
  1-Yalakalık yapmak
  2-Başkalarının bilgilerini kendin bulmuş gibi satmak.
  Bu ikisini yapın yukarıda yazanların sağlaması önemli değil vekaleten bile siz yapabilirsiniz. (hatta kadrolu memur olmanıza da gerek yok sözleşmeli de olabilirsiniz :D)

 2. Avatar of Samet Samet dedi ki:

  Müdür olmak istiyom

 3. Avatar of Buğra Buğra dedi ki:

  Özlem irtibat adresini yazarsan yardımcı olacak olan olursa yardım ederiz inşallah

 4. Avatar of Özlem Özlem dedi ki:

  Merhaba benim adim özlem 1 bucuk yaşinda kizim var madi durumum yok ec
  evimde esalari bile emanet ev sahibim verdi burdan sesimi duyuruyorum nolur duyun sesimi

  1. Avatar of Eda Eda dedi ki:

   Ikamet ettiginiz yerdeki vakifa basvurunuz