Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir? 2022

Kamuda müdür olmak, uzun yıllar devlet memuru olan kişilerin en büyük hayalidir. Memurlar yönetici olarak terfi etmek istiyor. Ancak uzun yıllar devlet memuru olarak çalışmış olsanız dahi yönetici olabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartları sağlayan memurlar yönetici olma şansına sahiptir. Kamuda müdür olmak için aranan şartlar nelerdir? nasıl müdür olunur? Bilgi alabilirsiniz.

Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir? 2022

Görevde Yükselme Nasıl Olur ve 2022 Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2020 yılında değişen yönetmelik ile görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

3601 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe göre yeni yönetmeliğine göre bağlantıda belirlenen şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

Bu yönetmelikte kamuda görev yükseltme talebi bulunan memurun belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu görevde yükselmenin genel esaslarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Öğrenim süresi,
 • Hizmet süresi,
 • Sicil ve disiplin gibi genel şartları karşılamasının yanı sıra
 • Boşalan müdür statüsündeki yerlere yerleşebilmesi için görevde yükselme sınavında başarılı olması gerekmektedir.

Kamuda Müdür Nasıl Olunur?

Kamuda müdür olmak için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir:

 • Müdür olarak görev yapmak isteyen kişiler açılmış olan kamu müdürlük sınavına girmelidir.
 • Hem yazılı hem de sözlü olarak sınava girmeli ve geçer notu sınavdan almaları gerekmektedir.
 • Kamuda müdür olmanın en temel şartı unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına girip başarılı olmaktır.
 • Yazılı ve sözlü olarak iki farklı sınava tabi tutulan adaylardan başarılı olanlar diğer şartları da taşıması halinde boş pozisyonlara yerleştirilirler.
 • Müdür olmak için belli bir yıl kamuda görev yapmanız gerekmektedir.
 • Müdür olmak için bilgilerin ve eğitimlerin yeterli olması gerekmektedir.
 • Kişinin, adli sicil bilgilerinin müdür olmaya engel olmaması gerekmektedir.
 • Sınav puanınızın müdür olmak için yeterli olması gerekmektedir.

Bütün bu özelliklere sahip olan kişiler, gireceği sınavlardan yeterli puanları aldığı takdirde görevinde müdürlüğe yükselmesi mümkün olur.

Bunların yanında bazı devlet kurumları ek olarak özel şartlar koşmaktadır. Her kurumun şartları farklıdır.

Bu özelliklerin hepsini taşıyan kişiler ise, açık olan müdür pozisyonunda terfi edebilir ve yeni işini müdür olarak devam ettirebilirler.

Görevde yükselme sınavını ise hangi kurum kendi bünyesine müdür alacaksa kendi yönetmeliklerine göre belirlemekte ve yapmaktadır. Bazı kurumlar bu sebepten ötürü bazı özel şartları da istemektedirler.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere kamuda müdür olmanın genel şartlar ise: hizmet süresi, kişinin eğitim durumu, sicil ve disiplin şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Kamuda Müdür Olma Şartları 2022

Kamuda Müdür Olma için aranan şartlar ise kanun ile belirlenmiştir. Kamuda müdür olarak atanmanın şartlar 657 sayılı kanunun 68. maddesinde yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. Müdürlüğe terfi etmek için müdür pozisyonunun açık olması gereklidir. Açılan bu kadro derecesinde en az 3 yıl bulunması ve bu derecenin 3. kademesinde en az bir yıl görev almış olmak gerekmektedir.

Kamu da müdür olmak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesi A ve B bendindeki şartlar ise: 

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

 • Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,
 • Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
 • Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır.

B)Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin:

 • 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
 • 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
 • 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

4 yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere 2 yıl ilave edilir.

Bu sürelerin hesabında: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin: bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere 4’te /3’ü dikkate alınır.

Kısacası en az 3 yıl kamuda görev yapıyor olmak ve üst kadroda açık olması ve üst derece kadronun tahsis edildiği görev için aranan niteliklere sahip olunması gereklidir.

 • Ayrıca müdür olabilmek için kanuna göre fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gereklidir.
 • Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan verir.
 • Bu ilanda  sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri belirtilir.
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az 2 ay önce ünvan değişikliği sınavı yapılacağını bildirir.
 • Kamuda yükselme için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

Kamuda Müdür Olmak İçin Gerekli Olan Bazı Şartlar Nelerdir?

Kamu da herhangi bir birimin müdürü olmak için, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre, belli şartları taşımanız gerekmektedir. Kanunun 68’inci maddesi gereğince, kamuya müdür olarak atanmanın şartları açık bir şekilde belirtilmiştir. Müdürlüğe terfi etmek için müdür pozisyonunun ilk önce açık olması gerekmektedir. Açılan bu pozisyon için ise en az 3 yıl bulunması ve bu derecenin 1’ince kademesine en az bir yıl görev almış olmanız gerekir. Bunlarla beraber eğitimlerini tamamlamış olmalıdırlar.

MEB Şube Müdürü Olma Şartları 2022

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı şube müdürü olabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik gereğince belirlenmiştir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 68/B bendindeki şartları taşıyanlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müdür olarak görev yapabilecekler.
 • En az 4 yıllık ve fakülte yüksekokul mezunu olmak,
 • Son 2 yıl Bakanlık bünyesinde görev yapmış olmak şartı aranır.

Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki: Öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olması, Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda 3 yıl, Mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda 3 şartı aranıyordu ancak aşağıdaki yönetmelik uyarınca bu şart ise kaldırıldı.

Okul Müdürü Olma Şartları 2022

Okul Müdürü olma şartları arasında belirtilen genel ve özel şartlar bulunmaktadır. 5 Şubat 2021 Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’ne göre okul müdürü olma şartlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Okul Müdürü Olma Genel Şartları 2022

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • Yükseköğretim mezunu olmak.
 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
 • Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak,
 • Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak,
 • Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,
 • Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak,
 • Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak şartlarını sağlamak gerekiyor.

Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav ,değerlendirme, uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmamaktadır.

Okul Müdürü Olma Özel Şartları 2022

Okul müdürü olmak için aranan özel şartlar ise aşağıdaki gibidir:

Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

 • Müdür olarak görev yapmış olmak.
 • Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
 • Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca:

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,
 • İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,
 • Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde: bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,
 • Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,
 • Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,
 • Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,
 • Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak şartları aranır.

İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Hastane Müdürü Olma Şartları 2022

Bir hastanede müdür olmak için eğitimlerinizi tamamlamış olmak ve en az bir hastanede müdür yardımcısı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Hastane Müdürü olma şartları 2022 yılında aşağıdaki gibidir:

 • Hastane müdürü olmak isteyen kişiler öncelikle fakültelerin işletme, iktisat, sağlık yönetimi, kamu yönetimi ve ilgili idari bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmalıdır.
 • Devlet hastanelerinden hastane müdürü olarak görev alabilmek için hastane müdür yardımcısı olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve görevinde yükseltme sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
 • Görev yükseltme sınavından başarı ile geçen kişiler hastane müdürü olmak için aday olabilir.

Adliye’de Yazı İşleri Müdürü Olma Şartları

 • Kamu kurumları ve Adliye yazı işleri müdürü olmak için yerine getirilmesi gereken belirli kriterler gerekmektedir.
 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir.
 • Devlet kurumlarında, yazı işleri müdürü olarak hizmet vermek,
 • En az iki yıl Bakanlık ve Adliyelerde çalışmış olmak,
 • Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,
 • Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartı ile Adliye Yazı İşleri Müdürü olmaya hak kazanabilirsiniz.

Devlet memuru nasıl olunur? Bilgi alabilir ve memur olabilme şartlarını öğrenebilirsiniz.

Şube Müdürü Olma Şartları

 • Şube müdürü kadrosu için en az fakülte yada 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak
 • Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,
 • Sivil savunmak uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, raportör, mimar, biyolog, mühendis, çözümleyici, tekniker, psikolog, şef veya sayman kadrosunda 3 yıl, öğretmen kadrosunda ise 4 yada alt bentte sayılan kadrolarda ise toplam 4 seneden az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak gerekmektedir.
 • Şube müdürü olmak için ise en az 10 yıl boyunca görev yapmış ve gerekli okullardan mezun olmuş olmak ile beraber gerekli şartları taşıyor olmak gerekmektedir.
 • Bu durum şube müdürü olacağınız meslek gruplarına göre de farklılık gösterecektir.

Genel Müdür Olma Şartları Nelerdir? 2022

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilecek kişilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

 • Genel Müdür olmak için en az yüksek okul mezunu olmak,
 • Kamu yada özel sektörde müdür veya üst düzeyde en az bir sene görev yapmış olmak,
 • Yüksekokul ve üniversiteler ile özel ve resmi öğretim kurumlarından birinde akademik görevde çalışmış yada yönetim görevlerinde en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak,
 • Kamuya Müdür, şube müdürü ve bu düzeydeki görevlere görevde yükselme sureti ile atanacak kişilere yazılı ve sözlü sınavlar yapılmaktadır, bu sınavlardan başarılı olan kişiler boş yerlere Genel Müdür olarak yerleştirilmektedir.

Bu sınavlara aday memurlar ve görev süresi yeterli olmayan memurlar katılamazlar. Bu sınavlar ile ilgili bilmeniz gerekenleri ise aşağıda maddeler halinde sıraladık.

Müdür Olmak İçin Görevde Yükselme Şartları

Memurların bir üst pozisyondaki kadroya atanabilmesi için öğrenim durumu, eğitim düzeyleri dikkate alınır. Memurlar öğrenim durumuna göre yapılan sınavlardan başarılı olma şartıyla kurum tarafından atanarak görevde yükselebilir.

Buna göre: kamuda memurluk ve öğrenim durumu ile ilgili getirilen zorunluluklar aşağıdaki gibidir:

 • Yüksek Öğrenim 4 yıllık  Lisans mezunlar: Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici
 • Yüksek Öğrenim 2 yıllık Ön lisans mezunları: Programcı, Şef, Amir
 • Orta Öğretim mezunları: Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför kadrolarına atanır.

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68./b maddesi kapsamında hesaplanan sürelerdir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme için üst derecelerden boş bir kadroya atanmak için yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavlarıdır.  Bunun için atanacakları kadrolara kurum belirlediği sınav başlıkları ile ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak gereklidir.  Yapılan sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sıralamasına göre boş kadro sayısınca atama yapılacaktır.

Sicil ve Disiplin: Bir üst pozisyondaki boş olan kadrolara atanmak için başvuran kişinin genelde son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gereklidir.

Kamuda Yönetici Kadroları Hangileridir?

Devlet kurumlarında derece ve kademelere göre kamuda yönetici kadrolarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • İl Müdürü
 • Genel Müdür
 • Daire Başkanı Bakanlık İl Müdürü
 • Bakanlık Daire Başkanı
 • Şube Müdürü
 • Kurum İl Müdürü
 • Kurum İl Müdür Yardımcısı
 • Bölge Müdür Yardımcısı
 • Genel müdür yardımcısı
 • İl Emniyet Müdürleri

Genel Müdür Olmak için Hangi Bölüm Okunmalı?

Genel Müdür olmak istediğiniz bölüme bağlı olarak bölümlerden mezun olmanız gerekmektedir. Bankada genel müdür olmak için  Bankacılık ve Finans, İktisat, Çalışma Ekonomisi, İşletme bölümü okumalıdır. Sağlık alanında genel müdür olmak isteyenlerin sağlık bölümlerinden mezun olması, eğitim alanında müdür olmak isteyen kişiler için ise eğitim alanında, üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi, öğretmenlik bölümlerini bitirmesi gerekmektedir.

Belediyede Müdür Olmak için Kaç Yıl Çalışmak Gerekir?

Belediye’de müdür olabilmek için en az ortaöğrenim mezunu olmak, kadroda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl hizmetinizin bulunması gerekir. Belediye’de 2 ve daha fazla yıl görev alarak müdür olabilirsiniz.

Şube Müdürlüğü için Kaç Yıl Şartı Var?

Şube müdürü olmak istediğiniz mesleğe göre bu durum değişse de genel olarak eğitim ve öğretim, banka gibi kamu kurumlarında şube müdürü olmak için 4 yıl öğretmenlik yapmak, bankada görev almak yeterlidir. Daha sonra şube müdürlüğü için sınavlara başvuru yapabilirsiniz.

Şube Müdürü Nasıl Atanır?

Şube müdürü kadrosunda yükselme sureti ile atanacak kişilerin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekir. Başarılı olunduğu takdirde şube müdürü olabilir ve atanabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Eda Eda dedi ki:

  Ikamet ettiginiz yerdeki vakifa basvurunuz