Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri 2023 (BAŞVURU FORMU)

Hayvancılık sektöründe küçükbaş hayvancılık hibe desteği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu destekler koyun, keçi, koç, teke olarak damızlık hayvan destekleridir. 2023 yılı küçükbaş hayvan hibe desteği, şartları ve başvuru için hemen içeriğimizden bilgi alabilirsiniz. Kimlerin yararlanabileceğini, kimlerin yararlanamadığını görebilir ve desteklerden yararlanabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri 2023 (BAŞVURU FORMU)

Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırımlarına ilişkin destek oranları 3099 sayılı karar ile belli olmuştu.

Bu karara dayanılarak; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Damızlık Koç Teke Alımına ilişkin 2021/4 sayılı Uygulama Esasları Tebliği”, (20 Mart 2021) tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tüm bunlara esasen hayvan hibe desteği ile ilgili küçükbaş hibe desteği 2023 ne kadar, şartları nelerdir, başvurusu, küçükbaş hayvan koç, teke, koyun destekleri ve detayları hakkında tüm bilgileri alabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Desteği 2023 Yılında Ne Kadardır?

Küçükbaş hayvancılık yapacak çiftçilere, Küçükbaş hayvan desteği 2023 ne kadar yapılacağı konusunda karar kapsamında belirlenen miktarlar aşağıdaki gibidir:

 • Damızlık koç ve teke alan yetiştiriciler, her 30 baş anaç hayvana kadar bir baş koç, teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilirler.
 • Damızlık koç teke alımına %50 hibe oranı, damızlık küçükbaş hayvan yatırımına %85 hibe oranı uygulanmaktadır.
 • Koç ve teke ikisi birlikte alınmaz.

Küçükbaş Hayvancılık Yatırımlarına %85, Damızlık Koç Teke Alımına %50 Hibe Desteği

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi” ve ‘‘Damızlık koç teke alımlarına” verilecek olan hibe hayvancılık destekleri ile ilgili tebliği yayınlandı.

21 Ekim 2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan 20 MART 2021 tarihli Resmi Gazete’ de
‘de yayımlanan tebliğ kapsamında;

 • Damızlık Koç Teke alımları için yetiştiricilerine %50 hibe desteği
 • Küçükbaş Hayvancılık Yatırımlarına %85 hibe desteği verilecektir.

Yatırım Konuları ve Hibe Oranları

Hibe desteğinin yatırım konuları ve hibe oranları ile başvuruların nereye yapılacağı, başvurularda istenen evraklar ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer verdik.

Küçükbaş hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımına yönelik destekleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarını kapsar.

Küçükbaş Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

Hibe desteği Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2020-2022 yılları arasında uygulanır. Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her otuz baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden sadece 1 kez yararlandırılır.

Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler ile damızlık küçükbaş hayvanların uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırklardan olmalıdır.

Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık koç-tekelerin seçimi, kurulmuş işletmelerin bulunduğu il müdürlüklerince; damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında alınacak hayvanların seçimi ise bu kapsama alınan illerdeki il müdürlüklerince görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde belirlenen teknik kriterler ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

Halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmelerden ve TİGEM işletmelerinden temin edilir.

Damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.

Küçükbaş Hibe Desteği Tutarları Ne Kadardır?

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı ve damızlık koç-teke alımında Kararda belirtilen hibe oranları uygulanır.

Hibe Tutarı:Hayvancılık faaliyetleri için kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden, ”Damızlık koç-teke alımı” için yapılacak desteklemenin Karar kapsamında %50 nakdi tutarın ifade eder.
Kararda belirtilen:
‘Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı” için ise yapılacak desteklemenin %85 nakdi tutarını ifade eder.
Hibe tutarı
Damızlık Koç-Teke:Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığındaki damızlık koç-tekeyi,
Damızlık Küçükbaş Hayvan:Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında yetiştiricilere dağıtımı yapılacak olan ve dağıtım tarihinde en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi koyun-keçi ile 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığındaki damızlık koç-tekeyi,
Küçükbaş Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

Küçükbaş Hayvancılığa Hibe Desteği Başvurusu

Küçükbaş Hayvancılığa Hibe Desteği Başvuruları aşağıdaki kurumlara yapmalıdır:

 • Bu hibe desteklerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar Tarım ve Orman Bakanlık tarafından belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurular yapılmalıdır.
 • Yapılacak müracaatlar tebliğ yayımlandığı yıl için geçerlidir.
 • Kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler il müdürlüğüne müracaat eder.

Başvurular Tebliğ Yılı (2022) içinde geçerlidir. Başvurular ile ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler, başvuru zamanı, istenecek belgeler, hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar uygulama rehberinde belirtilir.

Kimler Yararlanabilir?

Damızlık Koç Teke Hibelerinden yararlanacak olanlar aşağıdaki gibidir:

 • 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmeler
 • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler yararlanabilir.

Damızlık Koç Teke Hibelerinden Kimler Yararlanamaz?

Damızlık Koç Teke Hibelerinden yararlanamayacak olanlar aşağıdaki gibidir:

 • Hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yetiştiriciler,
 • Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.

Ödeme Finansman

Başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış makine, alet ve ekipman alımına ilişkin ödeme almaya hakeden üreticilere yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

15/4/2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Hayvancılık Sektörü Yatırım Destekleri Listesi

21.10.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği, damızlık küçükbaş hayvan yatırımları olarak damızlık koç teke alımı, ipekböcekçiliği, arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği, işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımları devlet tarafından hibe desteği verilecek.

Küçükbaş Hayvancılığa Hibe Destekleri %100’e Kadar Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığa hibe desteği ve hibe oranları şunlar olacaktır:

 • Manda (yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) için %50,
 • Damızlık teke-koç alımı için %50,
 • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için (1500 başa kadar koç veya teke alımında) %85,
 • Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı) için %75,
 • İpekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) için %100,
 • Arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için (50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi yatırımlarına) %50 oranında hibe desteği ödemesi yapılır.
Yatırım KonularıUygulanacak Hibe Oranları
Manda( yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı)%50
Damızlık teke-koç alımı için%50
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için ( 1500 başa kadar koç veya teke alımında)%85
Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı)%75
İpekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)%100
Arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için (50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına%50
Küçükbaş Hayvancılığa Hibe Destekleri %100

Yetiştiricilerce, 21.10.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında hayvancılık yatırımlarına hibe desteği verilecektir. Tebliğe göre hayvancılık yatırımlarında %50 oranında hibe desteği detayları belli oldu.

Damızlık Manda Düvesi Yetiştirenlere %50 Hibe Desteği

Tebliğe göre Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin uygulama Esasları Tebliği 16 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarına % 50 hibe desteği verilecektir.

Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımları İçin %85 Hibe Desteği

Yayınlanan karara göre; Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları %85 oranında hibe desteği verilecektir.

Damızlık Teke-Koç Alımı İçin %50 Hibe Verilecek

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığındaki damızlık koç-tekeyi, Damızlık koç teke alımı için verilecek hibe desteğinin uygulama usul ve esaslarını kapsayan tebliğ 20.03.2021 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlandı.

Karar kapsamında; Kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç veya teke alımına % 50 hibe desteği sağlanacak.

İpekböcekçiliği için %100 Hibe Desteği

İpekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) için % 100 hibe desteği verilecektir.

Arıcılığa %50 Hibe Desteği

Arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için (50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına %50 hibe desteği verilecektir.

Koyun Hibe Desteği

Küçükbaş koyun destekleri ve 30 koyun hibe başvuruları sıklıkla araştırılmaktadır. Devlet tarafından 30 koyun destek konusunda bir şey bulunmamaktadır. Bu tür destekler için genç çiftçilere bankaların verdiği kredi destekler yer almaktadır. Tüm bu desteklere Tarım ve Orman Müdürlüğü üzerinden bilgi alabilir ve teşviklerden yararlanabilirsiniz.

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelere 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımının desteklenmesi ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Damızlık küçükbaş hayvan alımı yatırımı kapsamına alınacak iller, yetiştiricilerin alacakları koyun-keçi ve koç-teke sayıları uygulama rehberinde belirlenir.
 • Uygulama rehberine göre iller; Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Kütahya ve Manisa olarak belirlenmiştir.
 • Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her otuz baş anaç hayvana kadar bir baş koçteke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.
 • Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırklardan olmalıdır.
 • Damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.
 • Damızlık koç teke alımına %50 hibe oranı, damızlık küçükbaş hayvan yatırımına %85 hibe oranı uygulanır.
 • Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.
 • Detaylar.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Uygulama rehberinin ilan edilmesiyle https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM web sitesinde başvuru dönemi duyurulacaktır.

 • Damızlık koç-teke alımı için son başvuru tarihi 28/05/2021
 • Damızlık küçükbaş hayvan alımı için son başvuru tarihi 30/06/2021

Hibe desteği 2020-2022 yılları için uygulanır.

Başvuru Yeri Neresidir?

Başvuru yeri: Tarım ve Orman İl Müdürlükleridir:

 • Karar kapsamında damızlık küçükbaş hayvan alımı yapacak yetiştiriciler 30/06/2021 tarihine kadar bağlı bulundukları il müdürlüklerine dilekçe ile müracaat eder. Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular kabul
 • edilmez.
 • İHAYK, asıl ve yedek yetiştiricileri Ek-8’deki tabloya göre 10 gün içinde belirler. Yapılan puanlamanın eşit olması halinde müracaat tarihi ve evrak kayıt sıralaması dikkate alınır.
 • Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.
 • Yetiştiriciler, 15 baş damızlık koyun-keçi ve 1 baş koç-teke için başvuru yapar.
 • Dilekçeye ait başvuru tarihi ve evrak kayıt numarası başvuru sahibine verilir.
 • Her bir yetiştirici belirtilen ırklardan sadece birine başvurabilir.

Başvuruda Aranacak Belgeler Nelerdir?

Başvuruda aranacak belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçesi
 • T.C. Kimlik kartı fotokopisi
 • Başvuru sahibinin işletme kaydı var ise Bakanlık Türkvet veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını belgeleyen onaylı işletme tescil belgesi. İşletme kaydı yok ise il/ilçe müdürlüğünden alınacak durumu belirten onaylı belge
 • Hayvan alımına ait taahhütname
 • Değerlendirme puan kriterleri ile ilgili belgeler

Birim Fiyat Belirlenmesi

Ödemeye esas damızlık küçükbaş hayvanın güncel tutarı Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen birim fiyatın %85’i kadardır.

2023 yılında bu desteklerden yararlanarak istediğiniz hayvan sektöründe destek alarak işinizi kurabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.