Devlet Destekli

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği ile milli emlak uzmanlığı giriş sınavının detayları belli oldu. Yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere işe alınacak milli emlak uzmanlığına giriş şartları ve detayları yer almaktadır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarına atanacak olan milli emlak uzmanlığı ve yardımcısı girişi sınavında başarılı olanlar Milli emlak uzmanlığı kadroların atanırlar. Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş, öğrenim alanı şartları ve giriş sınavının esasları 2020 yılında yeniden düzenlendi. Sınav tarihi 1 ay öncesinde Resmi Gazete’den duyurulmaktadır.  

Milli Emlak Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Milli Emlak Uzmanlığı alanından istihdam edebilmek için uzman ve uzman yardımcılığının görev ve sorumluklukları bulunmaktadır. Uzman ve Uzman yardımcıları Milli Emlak birimlerinde görevlendirilir ve görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

(1)Uzmanların Görevleri; 

Bağlı olduğu bakanlığın görevlerini yerine getirmek ve çalışmalarda uzmanlık hizmetlerini sağlamak,

Bakanlığın görev alanı çerçevesinde Ar-Ge hizmetlerini sağlamak

Mevzuat takibi yapmak ve bu mevzuatla ilgili çalışmalarda bulunmak

Yurt içi ve yurt dışı toplantıları hakkında bilgiye sahip olmak, toplantılara ve çalışmalara katılmak

Meslek alanında güncel bilgileri takip etmek

Uzman olarak uzman yardımcılarına katkıda bulunmak

Bunlara benzer görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

(2) Uzman Yardımcılarının Görevleri;

Çalıştıkları bölümün gerekli tüm işlerine yardımcı olmak

Ön hazırlık, araştırma, inceleme ve gider çalışmaları yürütmek

Meslek alanında güncel bilgilere sahip olmak

Uzman yardımcıları uzmanlar ile birlikte toplantıda bulunması

Uzmanların verecekleri görevlerini yapmak ve benzer görevleri yerine getirmek görev ve sorumluluklarındandır.

Milli Emlak Uzmanlığı Başvuru Şartları

Bakanlığın bünyesinde açık olan kadroya göre;

 • 657 sayılı kanununda belirtilen genel şartlara sahip olmak,
 • Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, mimarlık, mühendislik, fen- edebiyat bölümlerinden ve YÖK tarafından kabul görmüş öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Geçerliliğini koruyan KPSS puanından, sınav duyurusunda belirlenen asgari puan türüne sahip olmak,
 • Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvuruda İstenenler;

Bakanlığın resmi internet sitesinden alınıp doldurulacak olan başvuru formunda adayın fotoğrafı, kişisel bilgileri, KPSS puanı, diploma belgesi ve özgeçmişiyle birlikte başvurular elektronik ortamda yapılmaktadır. Başvuru formundaki bilgi ve belgeler ilgili Bakanlıkça teyit edilmektedir.

2020 Yılı Milli Emlak Uzmanlık Sınavları

Milli emlak uzmanları sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar yazılı ve sözlü sınavlar olmak üzere ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Geçerli KPSS sınav puanı esas alınarak yapılan sınav sonuçları kurul tarafından değerlendirilmektedir. Adayların sorumlu olacağı sınav konuları sınav duyurusunda belirtilmektedir. Yazılı sınav konularında geçerli puan alan adaylar daha sonrasında sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Sözlü sınavdan aldığın geçerli puanlarla beraber kurul tarafından değerlendirilen adayların atama işlemleri başlatılıyor.

Yazılı Sınav Konuları;

 • İktisat grubu: Mikro iktisat ve Makro iktisat
 • Maliye grubu: Kamu maliyesi ve Maliye politikası
 • Hukuk grubu: Anayasa hukuku, Medeni hukuk, İdari yargı, Borçlar hukuku, Ticaret hukuku, ve Ceza hukuku
 • Muhasebe grubu: Genel muhasebe

Sözlü Sınav;

Adayların sözlü sınavda sorulan sorulara vereceği yanıtlar dahilinde özgüveni, ikna kabiliyeti, genel kültürü, konu hakkında ifade yeteneği ve mesleğe olan uygunluğu gibi yönleri de ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınma şartı bulunmaktadır.

Sınav Değerlendirmesi

Yeterlik sınav komisyonu, atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısı veya görevlendireceği en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında, Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir Çevre ve Şehircilik Uzmanından olmak üzere,  başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından üç kişi daha yeterlik sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla yeterlik sınav komisyonu kurulabilir.

Yeterlik sınav komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

Yeterlik sınav komisyonu, kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Ek sınav hakkı ve başarısızlık hali

Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Atamada İstenen Belgeler

 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,
 • Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
 • 4 adet vesikalık fotoğrafını,
 • sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

Milli Emlak Uzmanları Ne İş Yapar?

Milli emlak uzmanları milli emlak genel müdürlüklerinde muhasebe ve uzman unvanlarıyla görev yapan memurlardır. 2020 yılında mili emlak uzmanlığı giriş sınavında başarılı olan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı illerde ki milli emlak genel müdürlüklerine atanarak uzman kadrosunda görev alırlar. Milli emlak daire başkanlığı olmayan illerde defterdarlığa bağlı olarak çalışırlar. Görevleri ve sorumlulukları 2020 yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmiştir. Bu bilgiler aşağıda görselde anlatılmıştır.

2020 Yılı Milli Emlak Uzman Maaşları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı göre yapacak olan yeni Milli emlak uzmanı 2020 yılı maaşı 5050 TL olacaktır.

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.