Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur? 2023 Alım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlükleri’nde işe başlamak isteyenler Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur? şartları nelerdir, milli emlak uzmanı ve uzman yardımcıların maaşları ne kadar bilgi alabilirler.

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur? 2023 Alım Şartları

Milli emlak uzmanı olmak isteyen kişiler 2023 yılı ile alım süreci, hak ve sorumluluklarını ve uzmanlık görevinin kapsamının nasıl ilerlediğini merak etmektedir. Bu bağlamda Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur, başvuru şartları nelerdir, başvuru evrakları nelerdir, sınav konuları, atama belgeleri, maaşlar ve tüm güncel bilgileri içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Milli Emlak Uzmanlığı Nedir?

Ulusal gayrimenkul uzmanı, Bakanlığın görev alanına giren Ar-Ge çalışmalarını yürütür. Mevzuatın takibinden ve mevzuat ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. Yurt içi ve yurt dışı toplantılar hakkında gerekli bilgileri toplayan, toplantı ve çalışmalara katılan kişidir.

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş, öğrenim alanı şartları ve giriş sınavının esasları bu yıl yeniden düzenlendi. Sınav tarihi 1 ay öncesinde Resmi Gazete’den duyurulmaktadır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarına atanacak olan milli emlak uzmanlığı ve yardımcısı girişi sınavında başarılı olanlar Milli emlak uzmanlığı kadroların atanırlar. Milli emlak uzmanlığı için gerekli şartları yerine getiren kişiler milli emlak uzmanı olabilir.

Milli Emlak Uzmanlığı 2023 Yılı Başvuru Şartları Nelerdir?

Uzmanlık adı altında birden fazla başlık bulunmaktadır. Muhasebeci ve muhasebeci pozisyonları dahil olmak üzere tüm unvanlar, muhasebeci adı altında birleştirilmiştir.

Milli emlak uzmanlığı başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 • Bakanlığın bünyesinde açık olan kadroya göre, 657 sayılı kanununda belirtilen genel şartlara sahip olmak.
 • Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, mimarlık, mühendislik, fen- edebiyat bölümlerinden ve YÖK tarafından kabul görmüş öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Geçerliliğini koruyan KPSS puanından, sınav duyurusunda belirlenen asgari puan türüne sahip olmak.
 • Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 • Milli emlak uzmanlık sınavına girmek ve başarılı bir puan almak gerekmektedir.

Milli Emlak Uzmanlığı Başvuru Gerekli Evraklar Nelerdir?

Milli Emlak Uzmanlığı başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

Bakanlığın resmi internet sitesinden alınacak ve doldurulacak başvuru formunda adayın fotoğrafı, özlük bilgileri, KPSS puanı, diploma belgesi ve özgeçmişi elektronik ortamda sunulur. Başvuru formunda yer alan bilgi ve belgeler ilgili Bakanlıkça teyit edilir.

Milli Emlak Uzmanlık Sınavları Nasıl Yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği ile milli emlak uzmanlığı giriş sınavının detayları belli oldu. Yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere işe alınacak milli emlak uzmanlığına giriş şartları ve detayları yer almaktadır.

İlgili sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar yazılı ve sözlü sınavlar olmak üzere ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Geçerli KPSS puanı esas alınarak yapılan sınav sonuçları kurul tarafından değerlendirilmektedir. Adayların sorumlu olacağı sınav konuları sınav duyurusunda belirtilmektedir. Yazılı sınav konularında geçerli puan alan adaylar daha sonrasında sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Sözlü sınavdan aldığın geçerli puanlarla beraber kurul tarafından değerlendirilen adayların atama işlemleri başlatılıyor. Milli Emlak Uzmanlığı sınav sorularını ve mülakat değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir.

Yazılı Sınav Konuları aşağıdaki gibidir:

 • İktisat grubu: Mikro iktisat ve Makro iktisat.
 • Maliye grubu: Kamu maliyesi ve Maliye politikası.
 • Hukuk grubu: Anayasa hukuku, Medeni hukuk, İdari yargı, Borçlar hukuku, Ticaret hukuku, ve Ceza hukuku.
 • Muhasebe grubu: Genel muhasebe grubu sınavlarına katılmaktadır.

Sözlü Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

 • Adayların sözlü sınavda sorulan sorulara vereceği yanıtlar dahilinde özgüveni, ikna kabiliyeti, genel kültürü, konu hakkında ifade yeteneği ve mesleğe olan uygunluğu gibi yönleri de ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır.
 • Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınma şartı bulunmaktadır.

Milli Emlak Uzmanlığı Sınavı Değerlendirmesi 2023 Güncel

Yeterlik sınav komisyonu, atamaya yetkili amir tarafından uygun görülen Bakan Yardımcısı yada görevlendireceği unvanı en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde olan biri tarafından yürütülen başkalık ile Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir Çevre ve Şehircilik Uzmanından olmak üzere, başkan dahil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından üç kişi daha yeterlik sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla yeterlik sınav komisyonu kurulabilir.

Yeterlik sınav komisyonu, yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir. Yeterlik sınav komisyonu, kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

2023 Yılında Milli Emlak Uzmanı Maaşı Ne Kadardır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı göre yapacak olan yeni Milli emlak uzmanı 2023 yılı maaşları 12.080 TL-23.150 TL arasındadır. İşe ilk başlayan ile derecesi yüksek olan çalışanların maaşları arasında fark oluşmaktadır.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Mesleğe yeni başlayan milli emlak uzman yardımcısının 2023 yılında maaşı ortalama olarak 9.700 TL ile 17.500 TL arasındadır. Meslekte üç yılını tamamlamış ve yeterlik sürecini başarı ile geride bırakmış olan bir milli emlak uzmanının ise uzmanlıkta maaşları artmaktadır.

Milli Emlak Müdürü Maaşı Ne Kadardır?

Milli Emlak müdürü maaşı 2023 yılında 17.560 TL ile 25.330 TL arasında maaşları bulunmaktadır. Ortalama olarak verilen maaş tutarlarında düşüş olabileceği gibi 16 bin TL’nin üzerine de çıkabilmektedir. Maaş tutarları henüz kesinleşmemiş olsa da tahmini olarak verilmiştir.

Milli Emlak Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Uzman ve uzman yardımcılarının Milli Emlak Ekspertizliği alanında istihdam edilebilmeleri için görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Milli Emlak birimlerine Uzman ve Uzman Yardımcıları atanır. Ulusal gayrimenkul uzmanları ve ulusal gayrimenkul uzman yardımcıları için görev ve sorumlulukları farklıdır.

1)Milli Emlak Uzmanların Görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Bağlı olduğu bakanlığın görevlerini yerine getirmek ve çalışmalarda uzmanlık hizmetlerini sağlamak.
 • Bakanlığın görev alanı çerçevesinde Ar-Ge hizmetlerini sağlamak.
 • Mevzuat takibi yapmak ve bu mevzuatla ilgili çalışmalarda bulunmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı toplantıları hakkında bilgiye sahip olmak, toplantılara ve çalışmalara katılmak.
 • Meslek alanında güncel bilgileri takip etmek.
 • Uzman olarak uzman yardımcılarına katkıda bulunmak.
 • Bunlara benzer görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

2) Milli Emlak Uzman Yardımcılarının Görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Çalıştıkları bölümün gerekli tüm işlerine yardımcı olmak.
 • Ön hazırlık, araştırma, inceleme ve gider çalışmaları yürütmek.
 • Meslek alanında güncel bilgilere sahip olmak.
 • Uzman yardımcıları uzmanlar ile birlikte toplantıda bulunması.
 • Uzmanların verecekleri görevlerini yapmak ve benzer görevleri yerine getirmek görev ve sorumluluklarındandır.

Milli Emlak Uzmanlığı Atamada İstenen Belgeler

Milli Emlak Uzmanı olan kişilerden atamada istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını.
 • Adli sicil kaydı yazılı beyanını.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını.
 • 4 adet vesikalık fotoğrafını.
 • Sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

Milli Emlak Uzmanları Ne İş Yapar?

Milli emlak uzmanları milli emlak genel müdürlüklerinde muhasebe ve uzman unvanlarıyla görev yapan memurlardır. Milli emlak uzmanlığı giriş sınavında başarılı olan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı illerdeki milli emlak genel müdürlüklerine atanarak uzman kadrosunda görev alırlar. Milli emlak daire başkanlığı olmayan illerde defterdarlığa bağlı olarak çalışırlar.

Milli Emlak Memuru Ne İş Yapar?

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliği yaparak yürütmek.

Milli Emlak Uzmanlığı Ek Sınavında Başarısız Olan Kişilere Yeni Hak Veriliyor mu?

Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.