Noter Ücretleri 2022 (Plakalı Plakasız Araç Satış Tarifesi)

2022 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar? (RESMİ GAZETE)’de yayınlandı. Buna göre 2022 yılına kadar geçerli olacak noter işlem ücret tarifesi belli oldu.

Noter Ücretleri 2022 (Plakalı Plakasız Araç Satış Tarifesi)

Noter ücret tarifeleri Resmi Gazete’ de Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğü’nün ilanında yayımlanarak belli oldu. 2022 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar? (RESMİ GAZETE) güncel hali yayınlandı. İşte tüm merak edilenler..

2022 yılı Değerli Kağıt Noter Bedelleri Belli Oldu

Değerli kağıtlar bedelleri arasında yer alan Noter kağıtlarının 2022 yılında geçerli olacak tutarı yeniden düzenlendi. Buna göre noter kağıtları bedelleri aşağıdaki gibidir:

 • Noter kağıdı ücreti: 25 TL
 • Beyanname ücreti: 25 TL
 • Pasaport: 225 TL
 • Protesto, vekaletname, re’sen senet ücreti: 50 TL’dir.
 • İkamet izni: 160 TL
 • Kimlik kartı: 37,50 TL
 • Aile cüzdanları: 200 TL
 • Araç satış tescil devir işlem ücretleri toplamda 457 TL’dir.

2022 Noter Ücret Tarifeleri Belli Oldu

Resmi Gazetede noter ücretleri 2022 listesi ve noter harç ücretleri tarifesi yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2022 yılına kadar bu ücretler geçerli olacaktır.

Noter Ücretleri Ne Kadar? GÜNCEL

Noter ücret tarifeleri aşağıdaki gibidir:

 • 2022 yılı en düşük noter ücreti 8,66 TL’den az olamaz.
 • Noter vasiyetname ücreti ve vakıf senedi düzenleme noter ücreti: 391,91 TL
 • Noter yazı ücreti sayfa başı noter ücreti: 11,88 TL
 • Noter çeviri ücretleri sayfa başı noter ücreti: 98,31 TL
 • Noter karşılaştırma ücreti sayfa başı noter ücreti: 11,88 TL
 • Noter işlem başına tescil ücreti noter ücreti: 3,71 TL
 • Noter emanet hesap ücreti yıllık ücreti: 27,44 TL
 • Noter defter ara ve kapanış tasdik ücreti maktu olarak noter ücreti: 1,39 TL
 • Noter bildirim yazı ücreti: 3,71 TL
 • Noter yol ücreti ödeneği masraflara ek olarak her gün için 37,65 TL yol ödeneği
 • Noter aracılık ücreti işlem başına masraflar hariç ücreti: 2,65 TL’dir.

2022 yılı Resmi Gazete Noter Ücretleri Maddeleri

Yayınlanan ücret tarifesi listesine ait 16 madde yer almaktadır. Resmi Gazete’den verilen ilanlar ile duyurulmuştur. Maddelerin alt bölümlerinden geçen yola oranla yaşanan artış veya azalışları inceleyebilirsiniz. Noter ücret tarifesi resmi gazete madde madde aşağıda ki gibidir;

Asgari Noter Ücreti 2022

Madde 1– Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların %30 oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 8,66 TL’den az olamaz. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Vasiyetname ve Dosya Düzenleme Ücreti

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 391,91 TL düzenleme ücreti alırlar. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen
ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Noter Sayfa Yazı Ücreti 2022

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 11,88 TL yazı ücreti alırlar. Noter Sayfa Yazı Ücreti 11,88 TL’DİR. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Bir Dilden Diğer Dile Çevirme Ücreti

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 98,31 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Asıllar Hariç Karşılaştırma Ücreti

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 11,88 TL ücret alınır. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

İşlem Başına Tescil Ücreti

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 3,71 TL tescil ücreti alınır.

Emanet Eşyaların Muhafazası Saklanması Ücreti

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 27,44 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır. Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, Damga Vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğleri Ücreti

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın %30’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 9,95 TL ücret alırlar. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 9,95 TL ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 9,95 TL ücret alınır. Harç, Damga Vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğleri Ücreti 9,95 TL’dir.

Defter Açılış Onaylama 2022 Noter Ücretleri

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 3,71 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1,39 TL onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 1,39 TL ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 1,39 TL ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır. Defter Açılış Onaylama Noter Ücretleri 3,711,39 TL‘dir.

Bildirim Yazı Ücreti

Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 3,71 TL bildirim yazı ücreti alırlar. Bildirim Yazı Ücreti 3,71’dir.

Noter Dışındaki İşlemlerin Yol Ödeneği Ücretleri

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55. maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 47,06 TL yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve
toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 431,14 TL yol ödeneği alırlar. Noter Dışındaki İşlemlerin Yol Ödeneği Ücretleri 431,14 TL‘dir.

Aracılık Ücretleri Ne Kadar?

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 2,65 TL aracılık ücreti alır. Aracılık Ücretleri 2,65 TL‘dir.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi
işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan
hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler Ücreti

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1.ve 3. maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır. Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 5,30 TL, sonraki her 100 KB için ise 2,65 TL ücret alınır.

Madde 16 – Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

5 Adımda Noterde Araç Satış İşlemi

5 adımda noterde araç satış işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

 • 1)Araca ait belgeler olan aracın ruhsatı vs gibi evrakların hepsi toplanıp notere gidilir.
 • 2) Araç üzerinde herhangi bir rehin işlemi ve haciz işlemi bulunmuyorsa noterde satış ve devir sözleşmeleri düzenlenir.
 • 3) Satış ve devir sözleşmeleri yapılırken düzenlenen sözleşme evraklarına ait nüshaların bir nüshası satıcıda bir nüshası alıcıda bir nüshası da noter arşivinde saklanır.
 • 4)Bundan sonra ki süreçte alım- satım işlemlerinde geçerli ücret tarifesine göre noter ücretleri hesaplanır ve alıcı tarafından vezneye ödenerek imzalar atılır.
 • 5)Ödeme yapıldıktan sonra satış gerçekleşmiş olur.
 • (Araç devir ücretleri alıcı tarafından ödenmektedir.)

Noterde vekalet vermek için bazı belgeler istenir. Vekalet Vermek İçin Gerekli evraklar şunlardır:

 • Vekalet verecek olan kişinin TC Kimlik Belgesi (Pasaportta olabilir)
 • Vekalet verilecek olan kişiye ait TC Kimlik Belgesi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Kaynak: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Ücret tarifeleri

2022 yılı noter ücret tarifesi güncellendi.

İlginizi Çekebilir: 2.el aldığım araç arızalı çıktı ne yapabilirim.

Noter Araç Satış Ücreti 2022 Noter Ücretleri

Noter Araç Satış Ücreti 2022 belirlendi.

Noter’de araç satış işlemleri için noter’e ödemeniz gereken tutar ise 457 TL’dir. Son fiyat zamları ile noterde araç devir işlemleri ve plaka değişikliği için ödemeniz gerek tutar 457 TL‘dir.

Araç Alım-Satım Noter İşlemleri2022 Yılı Noter Ücret Tarifesi 
Sıfır araç tescili 230  TL
İkinci el araç plakası değiştirmeden 301 TL
İkinci el araç plakası değişirse*301 TL
Noter ihtarname ücretleri**155 TL ile 1.000 TL arası
Araç Alım-Satım Noter İşlemleri
2022 Noter Vekalet Ücretleri2022 Yılı Noter Ücretleri 
Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti150 TL
Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti150 TL
Noterden Genel Vekalet Ücreti550 TL – 1.000 TL
Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti170 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme)111 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir)55 TL – 65 TL
Noter İhtarname Ücretleri155 TL – 1.000 TL
Noter Silah Devir Ücreti280 TL – 300 TL
Vasiyetname Ücreti700 TL – 3.000 TL
Noter Araç Satış Ücret tarifesi

Noter E- Randevu İşlemleri

Dijital Dönüşüm Kapsamında E-Noter Uygulamaları kapsamında noter ile ilgili tüm işlemler Türkiye Noterler Birliği web sayfası www.tnb.org.tr üzerinde e-randevu/başvuru sistemi ile ister cep telefonu ister bilgisayardan vatandaşlar diledikleri noterlikten “Randevu al” seçeneği ile 7/24 istediği zaman e-randevu alabilecektir.

TNB Başvuru sistemi üzerinden başvurular 3 şekilde gerçekleştirecektir. Bunlar:

 • 1) Noterlikte işlemi ıslak imza ile imzalayacak şekilde randevu almak,
 • 2) Noterlikte işlemi elektronik imza ile imzalayacak şekilde randevu almak,
 • 3) Noter huzuruna gelmeden işlem başvurusu yapmak,

Başvuru işlemi sonucunda sistem tarafından bir “Başvuru Numarası” üretilir ve başvuru sırasında belirttiğiniz e-posta adresine Başvuru Numaranız gönderilir. Bundan dolayı yazdığınız e-posta adresinizin doğru ve sürekli kullandığınız bir adres olması önemlidir. Noterlikte işlemi elektronik imza ile imzalayacak şekilde randevu aldığınızda, hazırlattığınız noterlik işlem belgesinin KEP adresinize gönderilmesini istiyorsanız ‘Geri Bildirim KEP Adresi’ alanını doldurabilirsiniz.

Noter huzuruna gelmeden uzaktan işlem başlatmak ve tamamlamak isteyenler İhtarname/İhbarname ve Tespit işlemlerinden birini seçebilir ve işleminizi başlatabilirsiniz.

Noter huzurunda olmadan gerçekleştirmek istediğiniz noterlik işleminizin hazırlanması sonucunda, başvurduğunuz noterlik tarafından size belge örneği, ücret bilgisi ve noterlik IBAN numarası e-posta ile gönderilecektir. Gönderilen belge uygun ise, belirtilen IBAN numarasına ücreti yatırıldıktan sonra işleminiz noterlik tarafından tamamlanacaktır. TNBBS’ne üye işlemlerinizi “Başvurularım” başlığı altında mevcut ve geçmiş başvurularınızı takip edebilir, işleminiz noterlik tarafından onaylanmadığı sürece başvurunuzu güncelleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Elif Elif dedi ki:

  Senaryo tescili için sayfa başı ücret tam olarak nedir?

 2. Avatar of ASDASD ASDASD dedi ki:

  hayatımda noterler kadar saçma bir devlet kurumu görmedim. Hadi tamam bir kişinin tastiklemesi önemli ama neden ücretleri farklı farklı ve bu kadar fazla. Yani bir mühür basmak 100 tl 1000tl olur mu?

  1. Birde isim yazsaydın.. iyidi.

 3. Avatar of Orhan okumus Orhan okumus dedi ki:

  Tarla satisi Icin bir kisiden diger kisiye vekalet ucreti nekadar?

 4. Avatar of Derya Derya dedi ki:

  Kendi tasarımlarımızı tescillemenin sayfa başına maliyeti nedir?

 5. Avatar of Necmettin Necmettin dedi ki:

  Noterlerdw çok fazla para alınıyor. Bi pasaport tercümesine 150 tl tasdik, vekaletname için 178 tl, muvafaktane için 150 tl öswdim. Bu çok fazla gerçekten