geri ödemesiz hibehayvan kredisiesnaf kefalet kredisitablet başvurusumaddi yardımfaizsiz kredigeri ödemesiz destek

TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav başvuru tarihleri ve ücretleri açıklandı. Resmi Gazete ‘de yayınlanan ilan detayları içeriğimizde..

TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı

TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu ilana göre ilk defa Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girecek olanlar ile tekrar sınava katılacaklar için sınav başvuru tarihleri belli oldu. Detaylar haberimizde..

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 2021

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden, Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girecekler için, 9 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de detaylar açıklandı. Yayımlanan bu ilana göre ilk kez katılacaklar için son başvuru tarihi 27 Eylül 2021 ve tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Başvuru Tarihi


2021/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 4 Aralık 2021-13 Aralık 2021

 • İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 13 Eylül 2021-27 Eylül 2021
 • Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 25 Ekim 2021-8 Kasım 2021

YMM Başvuru Şartları

İlk defa sınava girecek olanlar için son başvuru tarihi 27 Eylül 2021 olup, bu başvuru tarihine kadar sınava girmek için gerekli olan 10 yıllık hizmet süresini fiilen tamamlamış olma şartı aranmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Başvurusu Nereden Yapılır?

Sınava girecek olan mali müşavirler öncelikle, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak gerçekleştirecekler. TEOS üzerinden alınan başvurudan sonra, müracaat belgesinin çıktısı alınarak, sınav başvuru dosyası ile Başkanlığa gönderilecektir. Kargo ile veya PTT aracılığı ile evraklarınızı gönderebilirsiniz.

İlk defa sınava girecek olan adaylar sınav ile ilgili başvuru dosyalarını son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2021 mesai bitimine kadar PTT veya diğer kargolar aracılığı ile aşağıdaki adrese göndereceklerdir.

 • “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19 Gölbaşı – Ankara”

Tekrar sınava girecek olan mali müşavirlerin TEOS üzerinden ön başvuru yapması yeterlidir. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021 saat 23:59’a kadar sınav başvurularını yapabilirler.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Konuları

09.09.2021 VE 31593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ait duyuruda sınava ilişkin esaslar da belirlenmiştir. Sınava dair esaslar:

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e)
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

Finansal Yönetim,

Yönetim Muhasebesi,

Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

Revizyon,

Vergi Tekniği,Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

Sermaye Piyasası Mevzuatı,
konularından yapılır

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmak İsteyenler için sınav şartları, kimler başvurabilir, sınav ücreti ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı için Gerekli Belgeler

Sınava katılacak olan Mali Müşavir adaylarının kanunda belirlenen 10 yıllık çalışma sürelerini gösteren belgeler ile birlikte, diğer evraklar ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Resmi Gazete’de yayınlanan YMM sınavı 2021/3. başvurusu için gerekli belgeler:

 • Sınav Başvuru Dosyası (SMMM – YMM Odalarından alınır.)
 • Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 • Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi Mezun belgesi e-devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler. Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
 • Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.)
 • Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 • 1 adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi
 • Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)
 • Taahhütname,
 • Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır)
 • Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu

Ayrıca kanunda 10 yıllık fiili hizmet süresini gösteren aşağıdaki belgeleri hazırlamaları ve başvuru yapmaları gerekmektedir.

a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden,
mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin
konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge
ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir
belge,
a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.)
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza
sirküleri örneği,
b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat
fotokopisi,
b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden,
şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),
b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi
(A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak.)
c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)


TÜRMOB Tarafından Alınacak Başvuru Ücreti

Sınava girecek adayların, başvuru yaptıkları her sınav için ders başına 230,00 TL ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam sınav ücreti olarak 2.300,00 TL ödeme yapmaları gerekmektedir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birine ödenebilir. Aynı zamanda, kredi kartı ile TESMER
Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir. Paranın yatırılacağı banka bilgileri;

 • İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
 • Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

Tekrar Sınava Katılacak Olanlardan İstenen Şartlar

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav
başvurularını yapmaları gerekir.

Sınav Başvuru Evraklarının Gönderilmesi ve Kabulü

Belgelerin kabul edilmesi ve gönderilmesi ile ilgili yayınlanan ilanda belirlenen şartlar:


1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik
Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine
kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak
No: 19 Gölbaşı – Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.
2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.
4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak
alınabilecektir.
5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C
Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava
alınmayacaktır.
6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar
sınava alınmayacaktır.
8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
İlan Olunur.

Telegram'da Bizi Takip Edin! Abone Olmak İçin Tıklayın!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.