fbpx

Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi-Arsa)

Bu içerimizde; ecrisimisil tutarı adı verilen haksız kullanım tazminatlarının nasıl hesaplanacağını detaylandırdık.

Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi-Arsa)

Ecrimisil Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Tarım arazisi olarak kullanılan alanların ecrimisil bedellerinde hesaplama yöntemleri söz konusudur. Bu tutarlar bilirkişi tarafından da hesaplanabilmektedir. 

İlgili alanlarda bilirkişi inceleme yaparak rapor tutmaktadır. Milli Emlak Genel Tebliği’ nde ecrimisil bedellerinin nasıl hesaplanacağı, şartları, ödemenin nasıl gerçekleştirileceği kısacası bedelin tespiti, takdiri ve tahsili açıkça ifade edilmiştir.

Son dakika Ecrimisil borçları da yapılandırma kapsamına Alındı

Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan ecrimisil (haksız işgal tazminatı) borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma aşamasındakiler, pişmanlık beyannamesi verenler, alacaklarını tecil ettirenler de yararlanabilecek. Hazine’ye ait taşınmazı işgal nedeniyle 72 bin lira tutarında ecrimisili ödemesi gereken mükellef davadan vazgeçmesi durumunda 56 bin 756 liralık alacak silinecek.

Devletin barış elini tutan vatandaşların başvuruları sürerken, yapılandırma yasası kapsamında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

72 bin liralık ecrimisil borcunun 56 bin lirası siliniyor.

 • Davadan vazgeçip 169 bin lira yatıranın 706 bin liralık KDV borcu siliniyor. Yine yapılandırma ile bir diğer KDV alacağında da yapılandırmaya gidildiğinde 33 bin lira ödeyip, 830 bin liralık borçtan kurtulma imkânına kavuşulacak.

”DİLEKÇEYİ GECİKTİRMEYİN” UYARISI !

Devletin yaklaşık 1 milyarlık ecrimisil alacağı bulunuyor. Bu kapsamdaki borçlarını yapılandırmak isteyenler açılan dava varsa vazgeçtiklerine yönelik 3 örnek dilekçe ile milli emlak müdürlüğüne başvuracak. Ayrıca ecrimisil ihbarnamesinin örneğini de bu dilekçelerle birlikte 31 Ağustos’a kadar vermeleri gerekiyor.

Örneğin, Hazine’ye ait taşınmaz işgali nedeniyle milli emlak müdürlüğünce 72 bin lira tutarındaki ecrimisile ilişkin ihbarname Ekim 2019’da mükellefe tebliğ edilmiş açılan dava henüz sonuçlanmamış. Yapılandırma ile hesaplanan toplam 38 bin 238 liranın yasada öngörülen şekilde ödenmesi durumunda 56 bin 756 lirası silinecek.

Yİ-ÜFE hesaplamasındaki 32 bin 500 liranın yüzde 90’nın silinmesiyle 261 bin 750 lira ödeme yapılarak yasa hükümlerinden yararlanılacak. Ancak yapılandırılan borcun 30 Eylül tarihine kadar ödenmeyip, hesaplanacak geç ödeme zammı (4 bin 656 lira) ile birlikte 15 Ekim’e kadar ödenmesi durumunda yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı olarak 3 bin 250 lira yerine 15 bin 250 lira ödemek durumunda kalacak.

Ecrimisil Bedeli Nedir?

Ecrimisil Bedeli: Hazineye ait olan taşınmazların devlet izni dışında, ya da herhangi bir malın sahibinin insiyatifi dışında söz konusu bu malın bir zarara uğraması mevzu bahis olmaksızın, her ne şekilde olursa olsun faydalanılması durumunda, idarenin ya da şahsın kusur durumuna bakılmadan ilk hali gibi düşünülerek belediye tarafından alınan tazminat bedelidir. Ecrimisil adı verilen tazminat bedelinin oluşabilmesi için bir taşınmazın kanuna aykırı şekillerde ve hiçbir iyi niyet gözetmeksizin, rıza dışı kullanılmış olması gerekmektedir.

Ecrimisil talebi için dava açılabilmektedir. Dava açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Ecrimisil davasında iki taraf söz konusudur. Bunlardan bir tanesi taşınmaz sahibidir. Taşınmaz sahibi idare olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir. Diğer taraf ise işgalci konumda olan gerçek ya da tüzel kişidir. Taşınmazın zarar görmesi dikkate alınmaksızın, işgal edilmesi dava açmak için yeterli olmaktadır. Ecrimisil davasına örnek olarak, kamu kurumlarına tayin edilmiş bir aracı şahsi işler için kullanmak, kira kontratı yapılmış bir evden, kontrat bittikten sonra oturmaya devam etmek, devlete ait olan bir bölgede herhangi bir izin almadan inşaat yapmak gösterilebilir.

Ecrimisil terimini kira ile karıştırmamak gerekir. Farklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kira ile ilgili borçlara İcra İflas Kanunu bakmaktadır. Ecrimisile ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakmaktadır.
 • Ecrimisil bedel, taşınmazın kullanıldığı süreye ilişkindir. Yani geçmiş olayları kapsar. Kira ise geçmişe değil, gelecekteki kullanıma ilişkindir.
 • Kiralama işlemi yapılırken bir sözleşme imzalanmaktadır. Ancak ecrimisilde irade dışı bir kullanım söz konusudur. Herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Bu sebeple ecrimisil tazminatı doğurur.
 • Ecrimisil davaları idari mahkemelerde görülmektedir. Kira ile ilgili davalara ise adli yargı bakmaktadır.
ecrimisil-bedeli-nedir
Sahipli bir taşınmazın işgali

Haksız Kullanım Davaları

Bir malın haksız olarak kullanıldığı kanaatine varan taraf dava açarak hak talebinde bulunabilmektedir. İşgal farkedildiğinde mal sahibi önce, işgal eden şahsı uyarmalıdır. Yukarıda davaların idare mahkemelerince bakıldığını söylemiştik. Ancak bu mahkeme taşınmazın bulunduğu alanda olmalıdır. Alanında uzman kişiler yani bilirkişiler inceleme yaparak tespitte bulunurlar. Burada hesaplanan bedel, kira bedelidir. Bu tutar tazminata eklenecektir. Ecrimisil davalarında dikkate alınacak olan süre, geriye dönük olarak 5 yıldır. İşgal süresi 5 yıldan fazla dahi olsa dahi, dikkate alınmaz. Ecrimisil davasına ek olarak, tapu iptali davası da açılacaktır. Davanın açılabilmesi için, aşağıdaki hususların söz konusu olmuş olması gerekmektedir;

 • Sahibinin izni dışında kullanım vardır.
 • Malın kullanımdan dolayı zarara uğramamış olması önemli değildir.
 • Kusur durumu dikkate alınmaz. Sonuç olarak mal işgal edilmiştir.
 • Mal sahibi dava ile ecrimisil bedeli talep eder.
 • Kötü niyet esastır.

Ecrimisil Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Ecrimisil bedelinin ödenmiş olması, işgalci şahsın bu alanda hak sahibi olduğu anlamına gelmez. Bu alanda hangi faaliyette bulunuyorsa bulunsun, faaliyeti sonlandırır. Bedelinin ödenmesi, tapu alacağı anlamına da gelmez. Ödeyeceği bedel, geçmişteki kullanımlarına karşılık gelmektedir. Kanunda öngörülen durum itibari ile kaçak olarak inşa edilen yapılar için belediyenin yıkım izni bulunmaktadır. İlk olarak taşınmaz ile ilgili tespit tutanağı düzenlenmektedir. Düzenlenen tutanakta işgal edilen taşınmaz ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmektedir. Bu tutanak dikkate alınarak 15 gün içerisinde bedel idare tarafından tespit edilerek komisyon tarafından karara bağlanacaktır.

Ecrimisil tutarı hesaplanırken malın zarar görmeden evvelki hali dikkate alınır. Kullanımdan önce ne kadar gelir getirebileceği kararlaştırılır. Örneğin aynı ölçütlerde iki arazinin haksız şekillerde kullanılmış olması ancak kullanım amaçlarının farklı olması ecrimisil bedellerinin farklı hesaplanacağı anlamına gelmemektedir. Hasar durumu ya da kullanım amacı önemsenmez. Tek kural, işgal edilmiş olmasıdır. 

Milli Emlak Genel Tebliği‘ ne göre, haksız kullanım tazminatı hesaplanırken tutarı etkileyecek olan faktörler sıralanmıştır.

 • Malın haksız kullanımdan evvel  sağlayacağı gelir miktarı
 • Bulunduğu konum
 • Tarımsal konular için geçerli olmak kaydı ile arazinin verimi
 • Taşınmazın imar bakımından durumu
 • Ölçütleri ve yüz ölçümü
 • Malın belediyelerce verilecek olan hizmetlerden faydalanma durumu
 • Çevrede emsal oluşturabilecek alanlar varsa bunlara biçilen bedeller
 • Ecrimisil davalarında daha evvelden alınmış olan kararlar
 • Bilirkişilerden, ilgili odalardan ve diğer kamu kurumlarından alınacak olan bilgiler
 • Taşınmazın özellikleri dikkate alınmaktadır.

Bu sayılan maddeler dikkate alınmak kaydı ile rayiç bedel cinsinden hesaplama yapılacaktır. Hesaplama yapıldıktan sonra karar verilen tutar, işgal eden şahıs tarafından dava yolu ile taşınmaz sahibine ödenir. Yani hesaplama işlemi, işgal davaya konu olduktan sonra bilirkişiler tarafından yukarıdaki kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

İşgal Tazminatının Ödenmesi
İşgal Tazminatının Ödenmesi

İşgal Tazminatının Ödenmesi

Mahkeme tarafından karar verilen tutar, ihbarnamenin şahsa iletildiği tarihten itibaren başlamak üzere 1 ay içerisinde ilgili birimlere ödenecektir. Bedele itiraz edilmemek şartı ile ödeme taksit yolu ile de yapılabilmektedir. Süre dolduğu halde ödeme yapmayanlar için, yapılmış olan herhangi bir itiraz yoksa, dava açma süresinden (60 gün) sonra başlayacak olan 15 gün içinde %20 indirim yapılır.  Şayet itiraz edilmişse ve itirazdan sonra 30 gün içinde ecrimisil bedeli hala ödenmemişse dava açma süresinin bitiminden başlayan ilk 15 gün içerisinde borcun tahsilatının yapılması için vergi dairelerine sevk edilir.

Ecrimisil bedeline yazılı bildirimde bulunulmak kaydı ile taksit de yapılabilmektedir. Taksit yapılabilmesi için kalan borcun %25′ inin peşinat olarak yatırılması gerekmektedir. Peşinat ödendikten sonra borcun kalan kısmı en fazla 3 yıl vadeli olmak kaydı ile ödenir. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiğinde, borca ek olarak yasal faiz de ödenecektir. Taksit yapmak isteyen işgalcinin borcu taksitlendirilir ve bir ödeme planı hazırlanır. Bu ödeme planının bir nüshası kendisinde bir nüshası da dosyasında kalır.

Peki ecrimisil bedeli talep edildikten sonra, taşınmaz yine işgal edilmeye devam ederse ne yapılmalıdır? Belirlenen süre dolduktan sonra taşınmaz boşaltılmaz ya da üzerinde hala faaliyet yapılmaya devam edilirse bağlı olunan en yüksek kademeli amir tarafından 15 gün içerisinde teslim alınabilir. Bu demek oluyor ki, ecrimisil bedelin ödenmesi, işgalci şahsın bu alanda hala faaliyetine devam edeceği anlamına gelmez. Çünkü belirttiğimiz gibi ödenen kira değil, kullanım için alınan tazminat bedelidir.

Ecrimisil tutarı hesaplanırken süre olarak 5 yılın baz alınacağını söylemiştik.

Örnek: bir hesaplama ile durumu ifade etmeye çalışacağız.

 • Haksız olarak taşınmazın kullanım süresi ; 8 yıl olsun.
 • Bilirkişinin hesaplamış olduğu ecrimisil bedeli 10 bin TL
 • Baz alınan 5 yıllık tutar ise 8 bin TL olsun.
 • Şayet şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa kalan borcu 5 yıl üzerinden hesaplama yapılacağı için 8 bin – 2 bin = 6 bin TL olacaktır. Bu kalan tutar taksitlendirilebilecektir.
 • Hazine ya da şahsi arazilerin haksız yere kullanılmaları ve işgal edilmeleri durumunda idare mahkemelerine dava açılarak tazminat talebinde bulunulabilmektedir.
 • Tutar bilirkişi tarafından tespit edilerek mahkeme kararı ile ödenmesi sağlanacaktır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!